Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is onnoodig te zeggen, dat de laatste wilsbeschikking van den grooten aanvoerder, gevallen in dienst van het vaderland, letterlijk werd uitgevoerd.

Denzelfden avond van de begrafenis van von Gloecken liet de generaal Otto Becker, in werkelijkheid Jan Robin, bij zich komen. Na hem te hebben gelukgewenscht met het feit, dat hij een zoo levendige belangstelling bij een held, als de kolonel, had weten 'op te wekken, zeide hij hem :

„Otto Becker, vanavond ga je naar de fariek Esshausen in 'overeenstemming met het verlangen van den overleden prins. Een van mijn officieren zal je daarheen begeleiden en je bij den directeur aanbevelen. Ik hoop, dat je zult toonen deze gunst waardig te zijn en dat je door je werk en goed gedrag spoedig het brevet van vliegenier, waarnaar je zoo verlangt, zult behalen."

Op dit gezegde antwoordde Jan niets. Hij maakte rechtsomkeert en wilde zich verwijderen, toen de generaal hem terug riep s

„Wacht eens even", zeide hij, „dat zou ik haast vergeten: voor je vertrek kun je op de kamer van je meester die voorwerpen welke hij je vermaakt heeft, weghalen, dat wil zeggen, de kist No. 123 met zijn waardeloozen inhoud en de groen lederen reiskoffer, gemerkt G".

Toen de kleine Franschman den generaal hoorde spreken van den groenen koffer, had hij bijna een kreet van vreugde geuit, maar hij'wist zich echter te bedwingen. Hij herinnerde zich het gesprek, dat hij met Tolbach gehad had op den dag van de gebeurtenis te Etain. Zooals wij weten had de geleerde hem bij die gelegenheid medegedeeld, dat wanneer hij het ongeluk zou hebben te vallen, de jongen in den, valschen bodem van dezen koffer aanwijzingen zou vinden van wat hem te doen stond en ook de verklarende beschrijving omtrent de werking van de geheimzinnige toestellen : de magnetische vloeistof in de flesch en den hamer gebruikt voor het overbrengen van electrische krachten op grooten afstand.

De wonderbaarlijke man had dus in alles voorzien. Zelfs na zijn dood had hij een middel gevonden om over Jan te waken en hem het geheim zijner uitvindingen toe te ver-

Sluiten