Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treinen, die dan aan de eerste werden vastgehaakt. Zoo werd een oneindig lange trein gevormd, die slechts stapvoets vooruit ging. De wagons waren propvol met soldaten waarvan verscheidene zelfs op de treeplanken moesten plaats nemen. Deze sombere en gedweeë menschenmenigte maakte den indruk van ten troep slachtvee, dat naar het abattoir gebracht werd.

De kleine Franschman keek met voldoening naar deze tooneelen.

Oh! als het hem maar gelukte dien groenen kofier van Tolbach terug te vinden, dan zou hij wel een middel weten, om naar Frankrijk terug te gaan en om ook mede te helpen de overwinning te behalen.

Het gezicht van deze uitgeputte ontmoedigde troepen, deed hem nog meer geloof stellen in de overwinning van zijn land.

Eindelijk tegen vijf uur in den avond, bereikte men het station van Etain. Jan, die gedurende zijn lange reis zorgvuldig overdacht had, hoe hij te werk zou gaan, begaf zich regelrecht naar het hoofdkwartier en vroeg moedig den hoogsten chef, aangaande het testament van den prms von Gloecken, te mogen spreken.

Hij werd ontvangen door een ordonnans-officier, die zeer verwonderd was den matroos tegenover zich te zien.

„Wat beteekent dat?" vroeg hij rood van woede

„Komt men mij voor een kwajongen, zooals jij storen ? Ben jij het die hier durft te komen, in naam van von Gloecken, onzen betreurden kolonel 7"

De kleine Franschman het zich door deze ontvangst niet uit het veld slaan, hij had langzamerhand de Duitschers genoeg leeren kennen, om te weten, dat wanneer men zich angstig tegenover hen betoonde, zij uit alle macht zouden razen, terwijl, wanneer men waardig en trotsch optrad, zij gemakkehjker zouden toegeven.

Ja " antwoordde Jan, „ik kom mij beklagen over een diefstal, waarvan ik het slachtoffer ben geworden. Ik zou gaarne willen, dat de generaal te weten kwam, dat ik den koffer, dien mijn betreurden meester mij per testament heeft 'vermaakt en die mij vóór mijn vertrek naar Esshausen zou overhandigd worden, nooit gekregen heb".

Sluiten