Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Waarom, niet, als je mij maar uitlegt, wat ik doen moet".

Onze jonge lezers zullen, naar ik hoop, wel weten, wat een bliksemafleider is.

Het is een stalen, magnetisch gemaakte punt, bestemd om den bliksem aan te trekken, die dan door een ijzeren kabel, uitkomende in een put met water, diep onder den grond, wordt geleid en zoodoende onschadelijk gemaakt.

Na deze kleine uitweiding zullen wij terugkeeren naar onze twee werklieden, Otto en Mittel, die met elkaar staan te praten als twee trouwe kameraden; de laatste is bezig Jan uit te leggen, wat hij moet doen, om zijn plaats in te nemen.

„De trap kun je door de kleine lage deur, die in den muur is aangebracht, bereiken. Hier is de sleutel daarvoor. Deze deur "doorgaande kom je in een lage nauwe gang, waarop uitkomen het magazijn voor gasbommen en een keldertje waar mijnen in geborgen worden, heelemaal aan het einde daarvan zul je de trap naar den bliksemafleider vinden.... begrepen ?"

„Ja", zeide Jan.

„Nu, ga dan, als je toch wilt; hier is mijn doos met gereedschap, welke alles bevat wat je noodig hebt en er is ook een rol draad voor herstelling in.... Tracht je erdoor te slaan en wees voorzichtig, dat men je niet ziet".

Jan was geen woord van de verklaring ontgaan. Hij had nauwkeurig de beschrijving gevolgd van de plaats daarboven, waar hij nu eindelijk zou kunnen doordringen, juist op het oogenblik, dat hij eraan wanhoopte er toch te zullen komen. Het geluk was hem dan ook inderdaad gunstig. Nu zou hij wel slagen.

De werkman stelde voor met hem mede te gaan tot aan de trap, maar de jongen sloeg dit aanbod van de hand, zeggende :

„Dank je wel, want wij zullen gevaar loopen, dat men ons snapt, wanneer wij met zijn tweeën op dat karweitje uitgaan. Zorg jij maar liever dat je buiten het gezicfit blijft F , , ë

Zoo trok de jongen er op af en vond volgens de gegeven aanwijzingen de gang, waarvan Mittel gesproken had.

Sluiten