Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schapskist, nadat hij ze eerst zorgvuldig in zijn kiel gewikkeld had.

„Ik tel er negen", hernam de werkman, die gelukkig zonder Jan te zien, op eenige decimeters afstand van hem bij den wagen stond.

Jan ziende, dat zijn zet gelukt was viel een pak van het hart. Hij had wel willen huilen en lachen van pleizier, want hij begreep, dat zijn diefstal niet bemerkt zou worden.

De meesterknecht had de mijnen niet geteld.

Hij verstijfde bijna van schrik toen hij eraan dacht, dat, wanneer de werklieden klaar waren met hun werk, zij de deur zouden sluiten en hem dan zouden zien. De gang was weliswaar donker maar de mannen hadden mijnlampen aan bun gordels en zij zouden hem zeker bemerken. De eenige kans was om te zien zachtjes weg te sluipen en zonder geluid te maken naar de deur te gaan, waardoor hij binnengekomen was.

Dit moest bovendien met het oog op de mijn in zijn gereedschapskist zeer voorzichtig geschieden. Geen andere oplossing wetende, besloot hij dit te beproeven.

Als een kat sloop hij door de gang, zonder dat zich ook maar een kiezelsteentje bewoog, krampachtig zijn gereedschapskist vasthoudende, totdat hij eindelijk de deur bereikte, waarachter hij onbeweeglijk ging stan.

Zouden de werklieden die vlak langs hem heen moesten met hun wagen, hem zien?

Weldra hoorde hij het geluid van het rollen van den wagen over de rails en den zwaren stap van de mannen, die haar voorttrokken. Hun lampen flikkerden in de gang, .juist dit licht was iets wat hun belette hem te zien, want de mannen keken in de richting van het hcht en dachten er niet over in de schaduw daarvan te zoeken. Zij gingen rakelings langs hem heen, raakten hem bijna aan, maar zagen niets. Zij verwijderden zich, het geluid van het voortrollende wagent je werd minder en minder en eindelijk was Jan alleen in de gang, vrij om te doen, wat hij wilde.

Bedaard loopt hij de trap op de gereedschapskist op zijn rug en in zijn handen houdt hij voorzichtig ,de mijn.

Wederom zijn we verplicht om onze jeugdige lezers een

Sluiten