Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De andere scheen geheel in het niet te zinken naast zijn schitterenden collega en toch verdiende hij Wel, dat men hem met onderscheiding behandelde, want hij was een van de beroemdste Duitsche vliegers, het was de luitenant Hilmans. Hij kon erop bogen meer dan twintig Fransche vliegers te hebben neergeveld '•;.... maar hij was de zoon van een eenvoudig koopman uit Frankfort.

De kapitein stapte op den laatsten toe en zeide hem :

„Duitenant Hilmans, daar U een passagier noodig heeft om de dubbele zitplaats te ^beproeven, zal ik U den kleinen matroos medegeven ".

De officier bleef correct en antwoordde niets ; maar de bh'k, dien hij vol verwondering op den jongen wierp, liet duidelijk zien, dat hij alles behalve ingenomen was met zijn passagier.

De kapitein begreep wat er in zijn ondergeschikte omging, daarom nam hij hem vriendschappelijk bij den arm en wat terzijde tredende, legde hij hem uit, dat de jongen een gunsteling van den held von Gloecken was, die op het veld van eer gevallen was. Hij wilde de bekwaamheden van den jongen op de proef stellen om te weten te komen of hij inderdaad geschikt was vliegenier te worden.

„De jongen is vlug van begrip. Hij heeft reeds zijn diploma als mecanicien, maar voordat hij naar de school voor leerling-vhegeniers gaat wil ik weten of hij de noodige tegenwoordigheid van geest en zelfbeheersching bezit. Neemt hem dus op Uw proeftocht mee, die tocht zal overigens weinig belangrijk zijn, daar U de Fransche linies niet zult overschrijden en laat mij bij Uw terugkomst weten, hoe de jongen zich gehouden heeft, opdat ik kan oordeelen of hij zijn studies kan vervolgen".

Hilmans grijnslachte. I „Ik geloof", zeide hij bitter, „dat de Duitsche vliegdienst genoeg adellijke heeren in zijn gelederen heeft, zoodat het niet noodig is deze aan te vullen met leerlingen, als deze matroos, van gewone familie. Maar daar het hier een gunsteling van"onzen betreurden prins von Gloeken betreft, ben ik bereid de bevelen van U, kapitein, op te volgen en den jongen mee te nemen op den proeftocht".

Sluiten