Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij vlogen op nauwelijks drie- a vierhonderd meter hoogte. Reeds zocht de aviateur een geschikte plaats uit om te landen, toen een ontzettend dof geluid, gevolgd door een ander, daarna nog een, tot de inzittenden van het vliegtuig doordrong.

"jan hield zijn adem in en terwijl hij zich afvroeg of zijn onderneming werkehjk geslaagd was, zag hij den vliegenier zich zijdelings oprichten en onrustig naar beneden, in de richting van de fabriek, kijken, i Op zijn beurt durfde hij ook kijken en het schouwspel, dat zich aan hun oogen ontvouwde was zóó ontzettend, dat de vhegenier radeloos een beweging van schrik maakte, die het toestel bijna deed kantelen.

Gedreven door den drang naar zelfbehoud, herstelde hij zich spoedig, maar Jan bleef kijken.

Hij keek naar zijn werk, het verschrikkelijk onheil, dat hij, zoo jong als hij was, had weten te weeg te brengen. Hij zag het „Feuergaz" gebouw, gemakkelijk te herkennen aan den ingestorten koepel, hij zag de weggerukte muren van het kruitmagazijn, hij zag de muren één voor één naar benaden storten en de wolken brandgassen zich verspreiden door de straten der fabriek. Hij zag kleine zwarte schimmen, die menschen waren, radeloos in alle richtingen wegsnellen en anderen op den grond heen en weer rollen.

En al door weerklonken nieuwe ontploffingen, het was ontzettend, het was verschrikkelijk, het was'meer dan hij ooit had durven hopen.

De grootsche daad was volbracht! Dank! Tolbach, dank namens Frankrijk.

Sluiten