Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moest hij nu uitvoeren: hij wilde, hoe dan ook, Dr. Stolp uit het scheikundelokaal verwijderen, hem in de frissche lucht zetten, hem zien bij te brengen, en dan als zijn leeraar wat tot bewustzijn terug gekeerd zou zijn, hem voorzichtig naar diens woning zien te vervoeren, hetzij loopende, hetzij per rijtuig.

Dit vooral stond bij Tobias vast, dat hij, zoo eenigszins mogelijk, alles alléén moest trachten tot stand te brengen, omdat hij het gevoel had, dat het zijn docent onaangenaam moest zijn, indien het vreemdsoortige ongeluk, dat hem in zijn laboratorium getroffen had, aan de groote klok werd gehangen.

En dit was zoo dom nog niet geredeneerd van den schooljongen, want een chemist wordt eer belachelijk door één mislukte, dan beroemd door tien gelukte proefnemingen.

Tusschen het voornemen van Tobias en de uitvoering ervan, lag evenwel een niet gering aantal moeilijkheden.

Hij was nu tenminste al zóóver, dat hij ongemerkt in het scheikunde-lokaal van de H. B. S. was doorgedrongen. Wat hij verder te doen had was, zijn leeraar naar buiten brengen.

En zonder zich lang te bedenken, stapte hij op Dr. Stolp toe, juist zooals hij hem gisteren genaderd was, om hem toen voorzichtig op den schouder te tikken. Tobias schrok derhalve niet, toen hij de versteende massa van den leeraar onder zijn handen voelde. Hij moest nu flink zijn, zich er zien door te slaan, en dit avontuurlijke geval alleen redderen!

Tobias begreep, dat hij al zijn krachten zou moeten inspannen, omdat hij dit beeld, dat er uitzag als van massief steen, slechts met de uiterste kracht van zijn plaats zou kunnen bewegen. Dr. Stolp, die een kleine, tengere man was, mager van hals, van armen en beenen, woog anders volstrekt niet bizonder zwaar. Hij geleek juist op zoo'n schilderspop, gedeeltelijk van hout, opgevuld met zemelen; slechts ontbraken hier de scharnieren om de ledematen in alle richtingen te verzetten; doch al hadden de scharnieren er aan gezeten, het scheen of alles aan Dr. Stolp onwrikbaar vastgeroest zat.

Sluiten