Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— „Stilte in de gelederen!!", schalde zijn stem, en hij tikte tegelijk zoo hard hij kpn op den planken vloer.

Maar de jongens waren nog maar niet uitgepraat over hetgeen zij dien ochtend bij het op school komen uit den mond van den directeur vernomen hadden. Op de stoep van hun gebouw waren zij ontvangen door den onderdirecteur, met twee stevige agenten naast zich, die niemand in het trouwens afgesloten gebouw hadden toegelaten, en die de jongens gezegd had, om te loopen en zich door de achteringang in den tuin te verzamelen. Al de jongens van de H.B.S. waren daar om negen uur bijeen, toen de directeur verscheen, die wat bleek, met een onrustige stem de leerlingen had toegesproken, teneinde hen de mededeeling te doen, dat tot nadere aankondiging het schoolgebouw wegens dringende redenen gesloten moest blijven, en dat, om den loop van het onderwijs niet geheel te verstoren de lessen in het gymnastieklokaal, dat eenige minuten van de H.B.S. gelegen was, gegeven zouden worden. De jongens hadden deze mededeeling als een welkome afleiding beschouwd, want zoo is nu eenmaal het meerendeel van H.B.S.-scholieren, dat zij een afwisseling in den schoolsleur wel aardig vinden. Maar dadelijk had de strenge directeur hun vroolijke stemming bedwongen, want hij had aan zijn mededeeling met harde doordringende stem toegevoegd, dat het beter zou zijn, indien geen van de jongens den genomen maatregel van een al te vroolijken kant beschouwde, aangezien de oorzaak, dien den directeur tot het nemen van zijn besluit geleid had, van volstrekt geen vroolijken aard was. Zonder in bizonderheden af te dalen maakte dan de directeur, met blijkbaar bedwongen aandoening, een toespeling op een zeer betreurenswaardig ongeluk van geheimzinnigen en nog niet ontwarden aard, waarvan een der heeren leeraren en de conciërge de rampzalige slachtoffers waren geworden.

De jongens met hun gewone goedhartigheid, waren dadelijk onder den indruk gekomen van hetgeen de directeur hen daar zoo gewichtig had meegedeeld. Maar het nam niet weg, dat,

Sluiten