Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teekeningen neer te krabbelen op groote papieren, die zij in deftige portefeuilles weer wegvouwden.

Of het waren groepjes vreemdelingen, die door een onverschilligen gids door Amsterdam werden rondgesleept en nu voor het Dam-paleis het lesje hoorden afdreunen, dat dit gebouw het achtste wereldwonder heette en hoe het op 13659 heipalen rustte. In dit geval waren er altijd eenige echt-Amsterdamsche nietsdoeners, die zich met het geval bemoeiden door een soort eerewacht te vormen bij het vreemdelingen-troepje en met domme gezichten mee te luisteren naar het lusteloos afgedraaide verhaaltje van den beroepsgids, die zijn gehoor vooral de mededeeling niet onthield, dat de waarschijnlijkheid bestond, Van Campens Raadhuis mettertijd weer aan zijn oorspronkelijke bestemming terug te geven.

Doch dit alles, lezers van dit boek, staat slechts in een overver-verwijderd verband tot het eigenlijke verhaal; hetgeen niet wegneemt, dat de beschrijver van al deze zonderlinge voorvallen er melding van dient te maken, om te kunnen komen tot de ge» beurtenis, die een belangrijk onderdeel van deze geheele geheimzinnige geschiedenis vormt.

De zaak is deze, dat op den laten avond van denzelfden dag, toen de samenloop van zonderlinge narigheden in de woning van tante Drees plaats greep, de Dam daar eenigszins verlaten lag. De menschen schenen bijna allen van het plein verdwenen; er reden geen trams meer, want het was al bijna middernacht; en in het schijnsel van de bleeke maan, die haar mat licht op het door de hooge huizen ommuurde plein wierp, leek de Dam daar uitgestorven te liggen.

Er stond evenwel aan den kant van de „Bijenkorf" een kleine groep van drie heeren, van wie het niet moeilijk zou vallen zoowel den naam als de hooge stedelijke ambten aan te duiden, hetgeen hier echter opzettelijk wordt nagelaten, omdat aan de zaak in kwestie — behalve in dit boek — geen ruchtbaarheid gegeven behoort te worden, en deze drie aanzienlijke burgers van Amsterdam het wellicht onaangenaam zouden kunnen

Sluiten