Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vormden de bestanddeelen van de groep. Men kon dus niet aannemen, dat al deze, geheel uiteen-loopende lieden, die daarvóór steeds in hun eigen maatschappelijke kringen verkeerd hadden, daar nu op hetzelfde oogenblik, de gelijke eigenschap vertoonden, dat hun voeten aan den grond bleven vastkleven.

Bestond er dan wellicht een onbekende invloed, welke, onafhankelijk van de asfaltbedekking der Kalverstraat en van de schoeisels dezer gewone voorbijgangers, de onverbreekbare verbinding tot stand had gebracht?...

Op deze vraag meende de inspecteur Speurmans niet zoo dadelijk ontkennend te mogen antwoorden.

Want het telkens onweerstaanbaar zich bij hem opdringende woord kleven, liet hem niet meer los. En in-eens flitste het hem nu door zijn gedachte, dat hij in den laatsten tijd méér getroffen was, door wat hij nu samenvatte als kleef-gebeurtenissen, zonder dat ze hem tot dusver bepaald getroffen hadden. Nu hij met deze gedachte vervuld was, liet ze hem niet meer losl — „Ja, ja! ', redeneerde hij, al voortstappende door de vreemdleege straten, die anders, in gewone omstandigheden nog vol van het drukke stadsleven bleven; „men mag nooit verzuimen, bij het nagaan van schijnbaar raadselachtige omstandigheden, alles wat er slechts in het verste verband mee staat, daarmee samen te brengen."

En nu herinnerde hij zich stuk voor stuk, hoe hij in de laatste dagen, hetzij bij het lezen van de dagbladen, hetzij bij het lezen van de uitvoerige politie-rapporten, eenige malen zich verbaasd had over toen blijkbaar onbelangrijke voorvallen, doch die hem nü, in verband met deze laatste raadselachtige Kalverstraat-gebeurtenis, van meer belang .voorkwamen.

Wat was dat bijvoorbeeld geweest wat zijn chef, de hoofdcommissaris van politie, hem half-lachend, half-gekscherend had meegedeeld van een onverklaarbaar verschijnsel, dat de burgemeester eenige avonden geleden op den Dam had waargenomen? Hoewel het verhaal volstrekt ongelooflijk klonk, had hij toch be-

Sluiten