Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven er schier uitgehaald. Het scheen nu een zwijgende, levenlooze groep uit het een of ander kijkspul, alsof het een panopticum was, een opstelling van een met komieke bedoeling nagebootst stukje Amsterdamsen straatleven. Maar het komieke was er al lang af! Het was te aangrijpend. De menschen, die hun voeten, hun beenen niet konden optillen van het asfalt, leunden zoo goed en kwaad als het ging tegen elkaar aan. Sommigen schenen staande te slapen, hun oogen gesloten, de monden open. Anderen gebruikten den rug van hun gedwongen buurman om tenminste een rustpunt te vinden voor hun vermoeide lichamen.

Het oude heertje was geheel en al in elkaar gezakt; hij lag op een deken, die men hem van een der daken had toegeworpen, «n scheen nu niet meer in staat overeind te komen, daar hij van het hoofd tot de voeten aan den bodem gehecht was. De juffrouwen met de waschmand waren er het minst slecht aan toe; in een eenigszins gedraaide houding hadden-zij kans gezien, plaats te nemen op den rand van hun rieten mand. En de lieden, die zich het dichtst in haar buurt bevonden, hadden aan den anderen kant plaats genomen. De menschen, die te ver van de waschmand af stonden, om er profijt van te trekken, hadden echter op hun beurt weer plaats genomen op de knieën van de op den waschmandrand zittenden.

Er waren evenwel verschillende personen, die niet zoo gelukkig waren geweest, in deze buurt terecht te komen; en deze menschen waren eigenlijk het meest te beklagen.

Zoo was er een troepje heeren, die den vorigen middag van de Beurs komende, door het ongeval getroffen waremZij hadden zich den tijd trachten te korten met het bespreken van verschillende zaken; doch door een onhandigheid van een hunner was men over de effecten-noteeringen van dien dag gaan spreken, en dientengevolge waren er harde woorden, onaangename opmerkingen, onvriendelijke toespelingen gewisseld. En juist dit was het pijnlijke van den toestand, dat deze heeren wel genoodzaakt waren eikaars gezelschap te dulden, terwijl zij, onder gewone

Sluiten