Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den papegaai; en tegelijk hoorde hij de ratelende stem van zijn zuster zonder ophouden daar tegen in rammelen; en toen hij even een kiertje van de deur opende, schoot het verwoed keffende hondje van Tante Drees verraderlijk naar zijn beenen. Meteen zag hij zijn vrouw de trappen op komen en ook zijn twee dochters; het drietal zag er vroolijk uit, opgewekt, lachend door hun

tranen heen; zijn vrouw hield haar armen niet meer zoo kaarsrecht boven haar hoofd, en zijn oudste dochter had geen stijf been meer, en zijn tweede dochter kon haar verstijfde ledematen weer bewegen. Toen hoorde hij ook in het onderhuis de deuren weer open en dichtslaan, en de oude gister nog verstramde keukenmeid kwam vlug de trap op stommelen met de boodschap, aan de weer open voordeur aangenomen, dat „komplimenten van den di¬

recteur van de Burgerschool de jongenheer vandaag weer op school werd verwacht." De vader kon zijn oogen en ooren niet ge¬

looven !

Had hij gedroomd? had hij geslapen? had hij een akelige nachtmerrie gehad?

Neen, neen, dit alles had hij zich niet verbeeld; het moest alles waar zijn gebeurd.

Maar welk raadselachtig geheim hield dit alles toch omhuld?

En weer dacht hij aan zijn zoon, den eenige, die hier een oplossing zou kunnen geven.

— „Waar is Tobias?", riep de vader met gefronsde wenkbrauwen, want hij verlangde ditmaal klaarheid te brengen in al deze geheimzinnigheden.

— „Waar is Tobias?", herhaalde zijn vrouw, en zij hief haar armen op, alsof zij daarmee aan het hart wilde drukken den zoon,

Sluiten