Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iHij is mij toegedaan, vervolgde het jonge meisje.

Zooals de pulco behoort bij de aloëplant, hernam de Indiaan.

Ik weet het. Daarom, opperhoofd, wend ik mij tot u, om mij behulpzaam te zijn in het terugvinden van den blanken man, die zijn leven had gewijd aan de opsporing van het gewijde Eendraohtssnoer, dat eenmaal het palladium zijn zal der Zuid-Amerikanen, in hun strijd voor zelfstandigheid.

De Puma boog het hoofd, ten teeken dat hij had verstaan en begrepen.

Dezen ochtend, hernam Dolora, kwam een onbekend persoon op het vensterraam kloppen van den blanke, de senor Massilia is dezen gevolgd. Waar bevindt hij zioh thans?

De Mayos zullen het te weten komen, donna Pacheco.

Op zijn teenen draaiende, verliet het opperhoofd de zaal. Allen volgden hem op den voet.

Buiten gekomen, bootste de «Puma het geluid na van den alligator, die'zijn prooi lokt.

Hij beveelt zijn kameraden zich te wapenen en zich bij hem te vervoegen, verklaarde de Mestiza. Inderdaad kon men op verschillende punten een gelijksoortig geluid vernemen. De Mayo begaf zich naar het venster, dat uitzag op het vertrek waar Scipio den nacht had doorgebracht. Een steenen voetpad liep om dit gedeelte van het huis, door een grasperk omzoomd.

De Roodhuid knielde op den vloer en beschouwde opmerkzaam het hooge gras.

Ohao! (Goed)^prevelde hij.

Allen bogen zich naar den grond, begrijpende dat de Mayo een spoor had ontdekt; maar hoe ze hun oogen ook openspalkten, zij konden niets onderscheiden.

De Praatvogel 'is daar langs gegaan, zei de Pumae op een grasbundel wijzend.

De Praatvogel.... ? Bedoel je senor Massilia? '

Ja, donna, er was bij hem een krachtig gehouwde blanke, van middelbare gestalte.

Dat is zoo, bevestigde Vera, dat is waar. Waaraan ziet u dat, Puma?

De aarde openbaart alles aan haar roode kinderen, antwoordde de chef met de Mem eigen aan zijn rasgenooten. Zij zegt me, dat het een man is van het Noorden. Zijn indrukken zijn langer en krachtiger dan der blanken van het Zuiden.

Opstaande, begon de Indiaan eene voor zijne omgeving onzichtbare lijn te volgen.

Zij liepen al pratende voort, vervolgde de Mayo, de bleekgezichten kunnen niet Ioopen zonder hun mond te roeren. ^

Maar opperhoofd! zei de hacendado, ik zou wel eens willen weten hoe gij het spoor van een gesprek kunt herkennen?

De Indiaan zwijgt, als hij loopt. Zijn voetstap blijft zich steeds gelijk. De bleekgezichten praten; ze keeren zich tot hem, tot wien ze het woord richten en hun' voet spoor verraadt die beweging.

De Mestiza knikte goedkeurend. Zij, die zoozeer hechtte aan 'haar Indiaansche afstamming, was er trotsch op, dat een inboorling een bewijs kon leveren zijner schranderheid in het nasporen van menschelijke voetstappen.

Onderwijl waren de negen Mayos, waarover de Puma te bevelen had. te wapen komen aanloopen, hun paarden bij den teugel houdend. Zonder een woord te . spreken wees het opperhoofd naar den grond. Een seconde bogen zij zich ter aarde, en lieten zij eenparig hun keelgelui hooren: Ohao! In het volgend oogenblik zaten zij allen in den zadel.

Wij moeten hen volgen! riep Krekel, de Parijzenaar, die verbazend belang stelde in het avontuur. Niet tevergeefs trouwens had hij weleer Doctor Mystéro en later zijn vriend.... op hun merkwaardige tochten gevolgd. Ik dacht, ging hij voort dat deze wilden alleen in de romans van Gustave Aimardr-Chevalier en Ferry zulk een slimheid aan den dag legden, maar het schijnt, dat ik me heb vergist.

Men aarzelde geen oogepblik. Eenige minuten later waren allen, ook Dolora Pacheco, opgezeten en stelde zich de Puma aan het hoofd der expeditie. Voort ging'het door den aloë aanplant tot aan den zoom van het woud waar het opperhoofd afsteeg en zich in het dichte struikgewas begaf met bevel aan zijn volgelingen hem te wachten. Een kwartier bleef hij afwezig. Terugkomende bij het gezelschap, zei hij kortaf:

De Praatvogel is gevangene.

Gevangene! riep Dolora, en van wie? van wie? Spreek, opperhoofd, spreek.

Amerikanen of Canadeezen?

Amerikanen. Een hunner heeft hem hierheen geleid1. De anderen, die verborgen waren, hebben hem op paarden' weggevoerd.

En mijn gidsen! riep Krekel. Francis en Peter.

Niet op hetzelfde spoor heb overigens

niet gezocht, de donna heeft geen orders gegeven.

De jagers hebben niets te vreezen, zei de Mestiza. Alleen op den „Kampioen" hebben de Noordelijken het gemunt. En den Indiaan verward aanziende, vraagde ze:

Puma, kunt ge ons geleiden, om hen te achtervolgen. - Ja, donna.

In gestrekten draf ging het door het woud, in-vliegenden galop over de vlakte. Aan den gezichteinder teekende een donkere lijn de boschrijke oevers af van den Rio Grande del Norte. Met de snelheid eener lawine legden de ruiters den afstand af. De plantengroei, die de oeversvder rivier bedekte, werd grooter en grooter naarmate zij naderden. Maar op deze hoogte werd het spoor plotseling afgebroken. Men zou gedacht hebben, dat de vluchtelingen hun paarden te water hadden gelaten en zwemmende de rivier waren overgetrokken. De Mayos overlegden een

Sluiten