Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en behendig intrigant, was hij erin geslaagd zich tot gouverneur van Texas te zien benoemd. Al dadelijk had hij in deze uitgestrekte provincie de kracht zijner hand doen gevóelen, de kracht van zijnen wil, dien niemand kon weerstaan. Hij was als een van die staatkundige kardinalen, die de Roomsche kerk weleer heeft bezeten, in de personen van Richelïeu en Mazarin.

Deze zonderlinge man was dien avond te voren op het fort Davis aangekomen, een uur nadat Joe Sullivan met zijn gevangene Scipio Massilia en de soldaten, die hem de behulpzame hand hadden geboden, de sterkte waren binnengetrokken.

Joe was juist bezig de bizonderheden zijner expeditie aan kapitein Hodge mede te deelen. Hij juichte over het welslagen van zijn zending, verklarende dat hij den Marseillaan naar Washington zou vervoeren, toen men den Eerwaarden Forster aanmeldde.

Deze had terstond, na te zijn binnengelaten, een bevel vertoond van den Bondsraad, waarbij hem alle gezag werd overgedragen betreffende de te nemen maatregelen in zake Scipio Massilia en Dolora Pacheco, in het algemeen aangaande een ieder, die op eenige wijze bij de zoogenaamde Zuid-Amerikaansche Confederatie was betrokken.

En daar Sullivan, woedend, van zich op den tweeden rang te zien geschoven, hevig protesteerde, zei de predikant hem geheel kalm:

Miin waarde heer. ik begrijp uw boos hu¬

meur niet. Uwe diensten zullen schitterend beloond worden. Verwachttet ge soms iets meer?

Neen, antwoordde de Yankee op norschen toon.

Dan zou ik maar liever een lachend ge¬

zicht zetten. Ik zal ten uwen aanzien een vriendschappelijke houding aannemen en de onhandigheid van uw gedragingen niet doen uitkomen.

Onhandigheid? vraagde de Yankee verbaasd.

Het woord hindert u, het spijt me, maar het is de juiste benaming voor uw doen. Als men menschen vervolgt, die zich aan een zaak hebben gewijd, dan maakt men martelaren van die lieden, men roept een traditie in het leven en geeft klem aan een beweging, die gesmoord zou zijn, door ze met louter onverschilligheid te behandelen;

Dus, volgens uw gevoelen zou men de Mestiza ' rustig naar de verborgen plaats van het Eendrachtsnoer moeten laten reizen, men zou

Dienen na te denken, viel de gouverneur hem droogjes in de rede. Bij nadenken hadt u de noodzakelijkheid moeten inzien van de Senorita Dolora zonder eenig beletsel te laten doorreizen, tot op het oogenblik, dat Indianen, die ze haar vrienden en bondgenooten noemt, haar met haar gevolg hadden vermoord, als straf van hun te hebben voorgelogen.

Op dit zonderling voorstel wist de Yankee geen repliek te geven, maar zijn blik en houding hielden eene vraag in.

Het schijnt dat u mij niet begrijpt, hernam de predikant, met onverholen minachting, ik zal trachten u mijn gevoelen tastbaar te maken.

De Azteken bewoonden eertijds een grondgebied, waarvan de juiste ligging door de wetenschap nog niet is opgelost, maar dat binnen de tegenwoordige Vereenigde-Staten moet gelegen zijn en den naam droeg van Tchicomoztoe of „Zeven Spelonken"', met zeven Azteken stammen. Deze overlheerschten weldra, als zijnde een meer intelligente natie, de Gomanchen en Apache Indianen, en vestigden zich in de vallei van Mexico. Toen Fernando Cortez met zijn Spanjaarden het land veroverden, keerden de Azteken naar hun oorspronkelijk vaderland terug. Waar zijn hun afstammelingen gebleven? Daaromtrent verkeert men alsnog in het duister.

En Forster ziende, dat het nut van deze historische herinnering aan de Azteken aan het begrip van Sullivan ontsnapte, vervolgde:

Oefen een weinig geduld, waarde heer. Om uw begrip wat op te helderen, was "het noodig dit licht, bij u op te steken. Wat wü moodïg hebben, is van den eenen kant de vijandschap der Indianen aan te wakkeren tegen de senorita Dolora Pacheco, zonder dat onze militie zich ermee heeft te bemoeien; en anderzijds, ten einde dit doel te bereiken, moeten wij de Roodhuiden' trachten te overtuigen, dat dit jeugdig romanesk personage jacht maakt op populariteit door middel van bedrog.

Als u erin slaagt hen daarvan te overtuigen, ben ik bereid rnezelven te betichten van een ezel te zijn, niet waardig uw schoenriemen te ontbinden'.

Een dergelijke geringschatting van uw persoon eisch ik niet in het openbaar. Het is me genoeg, te weten dat u zoo nederig over u zeiven denkt.

En zonder zich den schijn zelfs te geven van te laten blijken, dat hij door de hoogrood e kleur van den Yankee diens woede bemerkte, over het snerpend-vlijmige van zijn antwoord, vervolgde hij:

Op dit oogenblik is het werk der tweedracht begonnen. Indiaansche spionnen, van wier httlp ik mij verzekerd acht, zwermert door de dorpen en nederzettingen hunner rasgenooten. Zuid-Amerikaansch bladen, door mij geïnspireerd en betaald, bevatten de meest houtsnijdende artikelen.

Wat schrijven die couranten? viel Sullivan den predikant in dCirede.

Een door mij verdicht en opgesmukt verhaal omtrent het niet-bestaan van bet Eendrachtssnoer, een verhaal, dat natuurlijk een vreeselijken twijfel in de gemoederen zal verwekken van Indianen en de Zuid-Amerikaansche bevolking van Europeesche afstamming.

Sluiten