Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een grondige verbetering en reorganisatie van den geneeskundigen dienst.

Bijna in alle garnizoensplaatsen laat de behandeling van de zieke militairen te wenschen over.

Hoe gaat het ? Om bij het rapport te beginnen. Als er „voor den dokter" is geblazen, dan scholen de zieken voor de dokterskamer samen, in een groot garnizoen soms zeer velen. Maar als men over een kwartier weer passeert, dan zijn ze allen al „geholpen !"

Zoo'n militaire dokter is een kraan- Hij ziet direet of het ernstig met je is of wel dat je efn simulant bent. Waar een burgerdokter soms een grondig onderzoek noodig acht en een rustkuur, »et hij met één oogopslag dat het geneesmiddel dienstdoen is. Dat is echter niet enkel de schuld van dien dokter, ook de militairen die simuleeren hebben er schuld aan. Maar de hoofdschuldige is de regeering, die nu na bijna 4 jaar moMisatie geen voldoende krachten heeft beschikbaar gesteld. Bovendien is haast elke splitsing in specialiteiten afwezig. Tegenwoordig zijn er enkej§ tandartsen en in het geheele land nog eenige speciale zenuwartsen, maar anders moeten de dokters in de garnizoenen alle gevallen behandelen en ook al om* dat hun veelal de noodige hulpmiddelen ontbreken, denken sij, als de herbergier die zeide: „al mij» klanten hebben dorst en dus geef ik ze bier", — alle soldaten zijn ziek, dus geef ik ze aspirine — of, als ze mij niet ziek genoeg zijn, een „douw".

Dat is zoo ellendig, dat je bij betrekkelijk geringe ongesteldheid vaak uit vrees voor straf niet naar den dokter durft gaan.

Hierom is het noodig dat een regeling WQrdt getroffen waardoor niet meer de soldaat-patiënt zich wendt tot den dokter-officier, maar de patiënt zich kan wenden tot den geneesheer. Niet in de eerste plaats moet de zieke soldaat zijn, maar patiënt en de dokter moet m de eerste plaats geneesheer zijn en niet officier,

Sluiten