Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarnaast behoort een grondige verbetering der hospitalen en der verpleging te worden ingevoerd en geschoold personeel te worden aangesteld en wel bufgers. Bij zieken behooren rangen en zoo geen rol meer te spelen. Wie door zijn ziekte verhinderd is om diénst te doen, wordt behandeld niet als dienstplichtige, maar met de verzorging waarop hij als zieke recht heeft.

Voor een grondige verbetering van den geneeskundigen dienst dus aangetreden in gesloten gelederen.

VERGOEDING.

Voor zoover men gehuwd is of kostwinner, komt men als soldaat in aanmerking voor z. g. gezinsvergoeding. Deze vergoeding moet dienen om het gezin waarvan men de kostwinner was „op peil" te houden. Hiervan is het gevolg dat het uit te keeren bedrag aan verschillende beperkende bepalingen is onderworpen. Geheel de regeling der vergoeding is echter van dien aard dat een algeheele reorganisatie dringend noodig is. Voor een noodmaatregel van enkele maatoden zou de bestaande regeling schappelijk kunnen zijn geweest, nu echter reeds de mobilisatie drie en bijna vier jaren voortsleept,^ wordt het stelsellooze stelsel onhoudbaar.

Allereerst de bepaling dat de burgemeester in eerste instantie het bedrag bepaalt. Hierbij moet door hem worden gelet op de sterkte van het gezin en op de verdienste van den kostwinner vóór zijn indiensttreding. Toen het maximum bedrag der uit te keeren som nog ƒ2.— per dag was, zeiden vele burgervaders op het platteland : Als een groot gezin b. v. in Amsterdam met / 2.— per dag toe kan (dat het hiermee toe moest, vergat zoo'n man veelal), dan kan zoo'n gezin op het land of in een kleine plaats wel van minder bestaan.

Sluiten