Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de man dan een week verlof heeft, eens itt de anderhalve maand, dan krijgt hij Voor die dagen tnénagegeld, kostgeld, nu verhoogd tot / 0.45 per dag. Hiervan moet zijn gezin hem dan den kost geven en zoo mogelijk hog een versnapering mee, als hij nafer zijn garnizoen terugkeert.

En als dan door onze woordvoerders in de Kamer op verhooging tot ten minste ƒ 0.75 wordt aangedrongen, dan vertelt de Minister van Oorlog dat een verhooging, eenigermate overeenkomende met den werkelijken prijs der levensmiddelen, op 5\ milioen komt te staan en om deze reden mag z. i. niet tot Verhooging worden besloten.

Het spreekt wel Vanzelf dat dit 6\ millioen nu ook betaald worden, echter door de soldaten, ten kOste Van hun gezin. Dit zag ook de Kamer in en besloot tol verhooging, doch niet alvorens door den heer Duymaer van Twist namens de rechterzijde de motie dienaangaande was toegelicht op een wijze Waardoor de beddeling^naeen flinke Verhooging, geheel Werd teniet gedaan. DeZe heer wou n. 1. een Vergoeding geven, gelijkstaande met het bedrag der kosten van onderhoud in de kazerne. Alsof een vrouw thuis diezelfde voordeden heeft welke aan massa-voedsel-bereiding verbonden zijn.

Echter, den Minister van Oorlog was deze bedoeling Welkom en hij verhoogde het bedrag van 80 cent op / 0.45. Ook Wordt thans dit bedrag bij bewegingsvrijheid uitgekeerd.

De Minister Zegt ook : „alle reden tot klachten op tè heffen Zal wel onbereikbaar zijn."

Zeker, dat zal moeilijk zijn, tenminste als men zoo weinig moeite doet om aan die „reden tot klachten" tegemoet te komen.

Zoo b. v. het verminderen van verlofpasjes om per spoor te reizen tot 5 pCt., d. i. eens in de 20 Weken ; eens in het half jaar dus bijna mag meh Zaterdags-

Sluiten