Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien een leider meer dan één groep leerlingen heeft geoefend, is het in het vorige lid bepaalde toepasselijk ten aan zien van elke dier groepen.

Voor den leider, die onderwijs geeft in de gymnastiek aan eene inrichting van middelbaar of van hooger onderwijs, dan wel aan eene daarmede gelijkgestelde inrichting van onderwijs, tellen leerlingen van eene dergelijke inrichting niet mede in het aantal van 24, in het eerste lid vermeld.

Met afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan, ook wanneer niet aan de gestelde voorwaarden is voldaan, de belooning in haar geheel of voor een deel worden uitgekeerd, indien de leider daarop naar het oordeel van Onzen voornoemden Minister in billijkheid aanspraak heeft. * Door Onzen voornoemden Minister worden regelen met betrekking tot de inrichting van de oefeningen en met betrekking tot het in het eerste lid bedoelde onderzoek vastgesteld, alsmede de som, waarop de leiders der oefeningen aanspraak hebben.

Artikel 7.

De kosten van het onderzoek, bedoeld in artikel 6, eerste lid, komen ten laste van 's Rijks kas.

De met het instellen van het onderzoek te belasten personen genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten. Zij, die niet ter zake van het bekleedèn eener Rijksbetrekking in het genot zijn van eene wedde, toelage óf andere belooning uit 's Rijks kas, genieten bovendien vacatiegeld tot een bedrag van f 4 voor het onderzoek van elke groep leerlingen, zoomede voor eiken dag, waarop zij eene vergadering tot regeling van het onderzoek bijwonen. (J)

Artikel 8.

De leider van een cursus en de leider van lichaamsoefeningen hebben geen aanspraak op vergoeding van of tegemoet-

(i) Ingevolge Koninklijk besluit van 5 April 1919, n°. 43, wordt de tweede volzin van het tweede lid van art. 7 gelezen als volgt:

„Zij genieten bovendien vacatiegeld' tot een bedrag van f4, voor het onderzoek van elke groep leerlingen, zoomede voor eiken dag, waarop zij eene vergadering tot regeling van het onderzoek bijwonen".

Sluiten