Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitzicht wenscht op de belooning, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Besluit, geeft hiervan in de laatste helft-van October tevoren kennis aan den inspecteur, binnen' wiens ambtsgebied de oefeningen zullen plaats vinden, door inzending van eene opgaaf, ingericht overeenkomstig de bij deze beschikking gevoegde bijlage V.

Bij toelating van nieuwe leerlingen wordt daarvan binnen zeven dagen aan den inspecteur kennis gegeven door inzen ding van eene aanvullingsopgaaf volgens hetzelfde model.

Van tijdelijke of blijvende wijziging in de-opgegeven lesdagen en lesuren, van het tijdelijk of blijvend gebruik maken van eene andere oefeningsgelegenheid dan in de opgaaf is vermeld, zoomede van tijdelijke onderbreking of van staking van de oefeningen wordt, zoo eenigszins mogelijk niet minder dan zeven dagen te voren, kennis gegeven aan den inspecteur, wien tevens binnen zeven dagen bericht wordt - gezonden omtrent de leerlingen, die niet meer tot de groep behooren.

Artikel 17.

De leider van lichaamsoefeningen, die eene groep leerlingen geoefend heeft in eene gemeente, van welke volgens de laatst gehouden algemeene volkstelling het zielental 2000 of minder bedraagt, wordt geacht te verkeeren in een geval, als voorzien in artikel 6, vierde lid, van het Besluit, en heeft aanspraak op eene belooning, als bedoeld in het eerste lid van dat artikel, mits zijne groep ten minste 16 leerlingen telde niet jonger dan 12 en niet ouder dan 20 jaar en hij overigens aan de gestelde eischen heeft voldaan.

Het bepaalde in het vorige lid is eveneens toepasselijk voor den leider, die eene groep leerlingen geoefend heeft in eene gemeente, van welke volgens de laatst gehouden algemeene volkstelling het zielental 2400 of minder bedraagt, mits zijne groep ten minste 20 leerlingen telde niet jonger dan 12 en niet ouder dan 20 jaar.

Artikel 18.

De leider van lichaamsoefeningen, die meent te verkeeren in een bijzonder geval, als bedoeld in artikel S, tweede lid, van

Sluiten