Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Besluit, en op dien grond over het eerstvolgende tijdvak van 1 November tot 31 October in aanmerking zou wenschen te komen voor vergoeding van of tegemoetkoming in de ter zake van de oefeningen te maken onkosten, richt in de eerste helft van October tevoren zijn daartoe strekkend, met redenen omkleed, veizoek tot den Minister, onder bijvoeging van eene opgaaf, ingericht overeenkomstig de bij deze beschikking gevoegde bijlage V.

Artikel 19.

In de eerste helft van December zenden de inspecteurs, ieder voor zooveel zijn ambtsgebied betreft, aan den Minister eene voordjacht tot toekenning aan de leiders van oefeningen, die daarop aanspraak hebben, van de belooning, bedoeld in artikel 6, en van de vergoeding of tegemoetkoming, bedo'eld in artikel 8 van het Besluit.

Bij deze voordracht worden overgelegd de verslagen, bedoeld in artikel 27, en voorts alle bescheiden, die kunnen dienen ter beoordeeling van de aanspraken der belanghebbenden.

De bij de voordracht overgelegde stukken worden na gemaakt gebruik aan de inspecteurs teruggezonden.

TITEL V.

Van het onderzoek naar de oefeningen. Artikel 20.

Het onderzoek naar de vorderingen der leerlingen wordt jaarlijks in de maanden September en October plaatselijk ingesteld.

Het wordt in elke provincie gehouden door daartoe door den Minister aangewezen personen, die in het bezit zijn van de akte van bekwaamheid voor middelbaar onderwijs in de gymnastiek. Hunne aanwijzing geschiedt voor den tijd van drie achtereenvolgende jaren.

De inspecteurs zenden, ieder voor zooveel zijne inspectie aangaat, in Mei van het eerste dezer drie jaren aan den Minister eene voordracht voor die aanwijzing. Ter vervanging van aangewezen personen of tot uitbreiding van hun

Sluiten