Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aantal wordt de voordracht eveneens door de inspecteurs ingezonden.

Artikel 21.

De inspecteur verstrekt jaarlijks vóór 15 December aan ieder van de aangewezen personen eene opgaaf van de groepen leerlingen, welke hij of zij in het volgende jaar zal hebben te onderzoeken, met vermelding van verder ter zake dienende gegevens en inlichtingen.

De mannelijke personen kunnen met het onderzoek van groepen mannelijke en groepen vrouwelijke leerlingen, de vrouwelijke uitsluitend met het onderzoek van groepen vrouwelijke leerlingen worden belast.

De personen, in het eerste lid. bedoeld, zijn bevoegd de hun voor het onderzoek toegewezen groepen leerlingen, die hun nog geheel onbekend zijn, eenmaal en wel in de maand December of Januari aanvankelijk te onderzoeken, ten einde zich op de hoogte te stellen van den stand der geoefendheid bij den aanvang van het nieuw ingetreden oefentijdperk.

Bij voorkomend geval geven zij hunne desbetreffende aanteekeningen aan degenen, die hen vervangen.

De inspecteur vereenigt tijdig vóór 1 September in iedere provincie de aangewezen personen tot .regeling van het daar te houden onderzoek. Van wijzigingen in de overeenkomstig het eerste lid verstrekte opgaven doet hij bij die gelegenheid mededeeling.

Groepen leerlingen, welke worden geoefend door personen, als in artikel 20, tweede lid, bedoeld, worden onderzocht door den inspecteur.

Artikel 22.

Onverminderd het plaatselijk te houden onderzoek, bedoeld in de artikelen 20 en 21, worden elk derde jaar, te rekenen van het jaar, waarin dat onderzoek voor de eerste maal plaats vindt, de 17-jarige en de oudere leerlingen der groepen zooveel mogelijk in één of meer gemeenten van de provincie bijeengebracht tot een gezamenlijk onderzoek.

Dit onderzoek vindt plaats in September. Het biedt voorde

Sluiten