Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber door tusschenkomst van den inspecteur aan den Minister de declaratiën betreffende de verrichte werkzaamheden, de gedane leveringen en de verdere uitgaven ten behoeve van het onderzoek.

Artikel 26.

Met betrekking tot het bepaalde in artikel 7, tweede lid, tweeden volzin, van het Besluit geldt het ondérzoek, in het vorige artikel bedoeld, voor de leden der commissie, die aanspraak hebben op vacatiegeld, voor het onderzoek van twee groepen leerlingen.

Artikel 27.

De personen, in artikel 20, tweede lid, bedoeld, brengen in de eerste helft van November aan den inspecteur verslag uit over het gehouden onderzoek.

Dit verslag is ingericht overeenkomstig de bij deze beschikking gevoegde bijlage IX.

Het bepaalde in het eerste lid is mede van toepassing op de commissiën, bedoeld in artikel 22, met dien verstande evenwel, dat het door haar uit te brengen verslag niet aan een bepaalden vorm gebonden is.

TITEL VI. Overgangs- en slotbepalingen. Artikel 28.

Titel V dezer beschikking treedt in werking op een nader door den Minister te bepalen dag, en zulks in zijn geheel dan wel voor een aangewezen deel, en voor het geheele Rijk dan wel voor een bepaald gedeelte daarvan.

Tot dien dag wordt het onderzoek, in Titel V bedoeld, plaatselijk door den inspecteur gehouden.

Tot deelneming aan het gezamenlijke onderzoek, dat voor de eerste maal in de provincie plaats vindt, kan de commissie op voordracht van den leider of de leidster ook oud-leerlingen eener groep toelaten, mits deze niet jonger ziju dan 18 jaar.

Sluiten