Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ondergeteekende f1) >

wonende te (s) - - ■■ >■

bezitter (bezitster) van de akte van bekwaamheid voor middelbaar onderwijs in de gymnastiek [of: houder van getuigschrift. B volgens het Besluit betreffende de lichamelijke oefening der jongelingschap], verklaart hiermede, (3)

die wenscht deel te nemen aan het in Juli 19 aan te vangen examen voor het Getuigschrift als leider (leidster) van lichaamsoefeningen, voor dat examen, kosteloos voor deze(n), gedurende de maanden, die aan bedoeld examen voorafgingen, geregeld te hebben opgeleid aan een overeenkomstig artikel 12 der Beschikking betreffende de lichamelijke oefeningopgegeven cursus in de gemeente ■

, den : 19

(Handteekening).

n.b. Deze verklaring moet door den examinandus (de examinanda) worden overgelegd aan den voorzitter van de examencommissie.

1) Naam en voornaam of voornamen.

2) Volledig adres van hem (haar), die de verklaring aflegt. J) Naam en voornaam of voornamen.

Sluiten