Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den voorzitter der commissie, die ze, al of niet gewijzigd, tot het gewenschte aantal laat vermenigvuldigen, ten einde even vóór den aanvang van het onderzoek een exemplaar daarvan te kunnen uitreiken o. a. aan ieder van de leiders (leidsters) der groepen leerlingen.

De voorzitter roept de commissie ter plaatse, waar het onderzoek zal worden, ingesteld, bijeen tegen een namiddaguur van den dag vóór dien, voor het onderzoek vastgesteld.

De voorzitter verdeelt alsdan' de met betrekking tot het onderzoek te vervullen functiën over de leden der commissie en laat door loting bepalen, welke van de 3 oefeningen, voor elk der onder A en B der programma's omschreven eischen ingezonden, bij het onderzoek als verplicht-zal gelden, onderscheidenlijk voor de mannelijke en de vrouwelijke leerlingen.

De beoordeeling geschiedt naar de volgende schaal:

5 uitmuntend, 4 goed, 3 voldoende, 2 onvoldoende, 1 slecht.

Het onderzoek. Als algemeene regel geldt, dat, ingeval dit door de betrokken commissieleden om eenige reden billijk bf wenschelijk wordt geoordeeld, eene oefening mag worden overgedaan.

De leider (leidster) van eene groep mag de oefeningen met betrekking tot de eischen, omschreven onder A van de programma's, zelf door zijne (hare) leerlingen doen uitvoeren.

Deze oefeningen worden eerst onderbroken, d. w. z. op bevel en teeken, eenmaal naar links en eenmaal naar rechts uitgevoerd en daarna in aangegeven maat en tempo eenmaal naar beide zijden herhaald.

Elk der oefeningen, met betrekking tot de eischen aangegeven onder B van de programma's, wordt terstond in haar geheel, zooals ze omschreven is, uitgevoerd.

Bij sprongen over een koord of lijntje mag dit tijdens het zweven niet worden aangeraakt.

De lengte van een sprong wordt bepaald door den afstand, gemeten van de' aangegeven plaats van atstooten (voorzijde der springplank) tot het dichtstbij zijnde punt van aanraking (voet of hand) met den grond of de mat.

Bij de oefeningen in het éénledig springen en in het springen met gebruikmaking van den polstok mag een proefsprong op mindere hoogte of over korteren afstand worden gedaan.

Sluiten