Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij te spreken, en tweemaal faalde hij, terwijl groote tranen van zijn oogen op den grond vielen. En toen, eindelijk, werd hij zichzelven meester. En hij zeide: Liefste, doe nu met mij wat je verkiest, en breng mij ter dood zooals je maar wilt. Maar zeg mij eerst vóór ik sterf: Hoe komt het dat ik je hier levend voor mij zie, en toch zag ik je, in die Lotus Stad, dood liggende op een rustbank, in de koude stralen van de maan ?

Toen wierp Shri haar armen omhoog met een kreet. En zij riep uit: Ha! Het is de waarheid: deze man heeft werkelijk het Land van de Lotusvan de Zon gezien. En plotseling werd de sluier van vergetelheid voor een oogenblik weggetrokken, en zij ving een glimp op van haar vroegere geboorte en kende haar echtgenoot weer. En oogenblikkelijk liep zij op hem toe, en wierp zich in zijn armen, en hevig aan zijn borst, en klemde zich aan hem vast als een jasmijn-klimplant aan een edelen boom. En tranen vielen uit haar oogen als regen, en zij lachte van vreugde, en streelde zijn gezicht met haar hand, en zeide: Dapper hart, en durfde je alléén naar dat verre Lotus Land te gaan ? Je bent inderdaad mijn echtgenoot, in dit leven zoowel als in het vorige. En nu, na lange scheiding, heb ik je voor een oogenblik gevonden, en jij hebt mij. Zoek nu alléén nóg maar eens even zoo goed, en wij zullen wéér samenkomen, en nóg een druppel proeven van den nectar van wederzijdsch genot, vóór wij sterven: want zóó staat het geschreven. Ik zeg, onthoudt het: wij zullen elkander weder ontmoeten.

Toen stond zij op, en duwde hem terug, zóó hevig dat hij bijna viel. En allen, die er bij stonden, keken naar haar en waren stonden verbaasd. Want terwijl zij keken, groeide zij aan in schoonheid, als een wassende maan, en flonkerde als een groot juweel, en verblindde aller oogen als de luister van een lamp: en de kleur van haar wondere oogen schoot uit hen en stroomde door de kamer heen, en deed de muren öp lichten met een glorie als van de ondergaande zon. En dit ziende, was haar vader vol van

Sluiten