Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUISHOUDELIJKE SPELEN.

De gezellige gezelschapsspelen, die vooral binnenshuis gespeeld worden, hetzij aan tafel, of staande of zittende op den, vloer, kunnen gevoegelijk tot de winterspelen gerekend worden. Het zijn meestal voornamelijk kinderspelen, en de meesten gelijken veel op elkaar. Zoo bestaan kransje-leggen en slofje-onder beide daarin, dat een voorwerp door een niet-ingewijde moet worden opgezocht uit een kring personen, die er alles van af weten. Zulke eenvoudige spelen zijn natuurlijk heel oud en onsterfelijk; ze hebben natuurlijk altijd aanleiding gegeven tot groote vroolijkheid om de pienterheid van den één, de onnoozelheid van den ander, om allerlei incidenten bij het verstoppen en zoeken. In Goldsmith's „Vicar of Wakefield" wordt de familie van den goeden dominé bij een gemoedelijk slofje-onder verrast door hoofsche juffers uit de stad, en schaamt zich (ten onrechte) geducht. Het zal bij dit spel, en verwante spelen wel niet altijd zoo onschuldig zijn toegegaan als in het gezin van den braven Vicar; de zeden van onze voorouders (en die van anderen!) waren onderhevig aan een soort van wildheid en ongegeneerdheid bij feesten, waarop hun degelijk en zedig gedrag van alle dagen nauwelijks schijnt voor te bereiden. Een prent van den Engelschman Rowlandson, waarbij het dartel slofje-onder aanleiding geeft tot handtastelijkheden van hoogst onbehoorlijken aard, mag gelden als een bewijs, — ze is van dien aard dat ze, hoe mooi ook van teekening, hier niet kan. worden gereproduceerd. Wat het „blindemannetje" betreft, ongetwijfeld evenzeer van ouden datum, ik kon geen enkele karakteristieke prent vinden, waarop het binnenshuis gespeeld wordt, en de vele achttiende-eeuwsche prenten, van de Franschen als Fragonard of van Chodowiecki, geven zomersche tafreelen, waarbij dit vermaak in den tuin wordt voorgesteld. Wij zullen maar denken, dat zorg voor het meubilair hiervan de oorzaak was.

Allerlei soorten pandspelen waren in de 17de en 18de eeuw al volop in gebruik. „In die spelletjes vinden Messieurtjes en Juffertjes beide een levendig vermaak, omdat de verbeurde panden gemeenlijk door menigvuldige en ongeweigerde zoentjes gelost worden", zegt Justus van Effen, de man van den „Spectator".

Sluiten