Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwemmen, en het op den rug zwemmen zijn toegelaten. Verder behooren natuurlijk tot de sport het schieten en duiken, zelfs het springen.

Wat de wandelsport betreft, na rijp beraad is besloten, deze niet in behandeling te nemen. Als ik een loopje ga doen, een kuiertje ol een wandeling, dan is dit feitelijk wandelsport, maar als ik de gelegenheid waarneem om onderweg sigaren te koopen, dan is het een boodschap. Neen, neen, met zulke finesses en haarkloverijen houden we ons maar liever niet op. Hoe kan ik aan een teekening of schilderij zien of een wandelaar dan wel een wandelend gezelschap wellicht een zeer zakelijk doel heeft? Het wandelen wordt dus verbannen, maar het hardloopen, in zoover het niet op de kermis en uit winstbejag geschiedt, zal onze aandacht hebben. Landlooperij van welken aard ook, valt natuurlijk niet in de termen; het gaat niet aan er hier zelfs maar een loopje mee te nemen.

Ook over de paardensport moeten we het eens worden. In tegenstelling tot de hondensport, die geen enkel recht op dezen naam kan doen gelden, daar hoogstens de honden, doch nooit hun eigenaars als zoodanig sportieve handelingen bedrijven, is ze werkelijk een lichaamsoefening die bijzondere kunstvaardigheid vereischt, en wel een van de oudste.

Maar terwijl dus eigenlijk elk ruiter op het oogenblik dat hij het is (zelfs de Zondagsruiter zoolang hij geen zandruiter is) aan paardensport doet, moet men ons waarlijk excuseeren zoodra iemand te paard het krijgsbedrijf uitoefent, of als bode fungeert. Wij zijn daar in dit speciale geval niet van gediend: men zal door de houding of bijomstandigheden duidelijke en stellige waarborgen moeten geven, dat men met geen enkel nuttig doel is uitgereden en niets anders in den zin heeft dan te rijden. Het is noodig hier man en paard te noemen, d. w. z. duidelijk de grenzen van ons terrein aan te geven. Het lijkt bijna onmenschlievend, maar als iemand al zwemmende een ander uit het water redt van een wissen dood, keerenwij hem den rug toe, als iemand te paard of per fiets bode is, desgelijks. Wandelritten zullen, in tegenstelling met gewone wandelingen, hier geldig zijn, omdat het paardrijden op zichzelf als sport te beschouwen is; evenwel zal ik geen notitie nemen van hobbelpaarden (al wordt ook eenige behendigheid vereischt om daarbij in den zadel te blijven) noch van iemands stokpaardje. Dit laatste is trouwens een houdingdie de meest elementaire levenswijsheid toch al gebiedt.

Van stokpaardjes gesproken.... maar zal ik er mij nu toch, tegen

Sluiten