Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TURNEN.

Het Turnen, d. w. z. het werken aan allerlei instrumenten als ringen, rekstok, bok, springplank, halters, en de z.g. vrije- en ordeoefeningen wordt, als vele lichaamsoefeningen, behalve voor de gezondheid, of noodgedrongen als onderdeel van een leerprogramma, ook voor pleizier, dus als sport uitgeoefend, en dan zoowel 's winters in zalen als 's zomers buiten. Het woord »gymnastiek", dat tegenwoordig algemeen wordt gebruikt voor de hier genoemde lichaamsoefeningen, slaat eigenlijk op alle sport die de Grieken kenden, dus evengoed op allerlei werpen vangspelen, op athletische sport enz.

Voorzoover ik kan nagaan heeft het turnen, en dan in het bijzonder het turnen buitenshuis, tot dusverre weinig kunstenaars geïnspireerd. Vindt men al eens ergens iemand aan een rekstok of ringen werken, dan is dit in een uitspanning of op een dergelijke plaats, te midden van spelen, die meer bepaald onder de kinderspelen thuis behooren, als schommelen, wippen en dergelijken.

Trouwens, over het algemeen vindt men dergelijke onderwerpen weinig afgebeeld. Wie zou dan ook in vroeger tijd zich op die afbeelding hebben toegelegd? Juist het geregelde, het »classicale" dat de gymnastiek kenmerkt, heeft de realistische en impressionistische kunstenaars, die veelal de sport hebben weergegeven, natuurlijk niet geïnspireerd, en het zou onder de hedendaagsche, naar stijl en rythme soms wel wat dogmatisch en opzichtig strevende Duitschers bijvoorbeeld moeten zijn, dat men voorstellingen van rijen zich oefenende of figuren vormende turners zou moeten zoeken. Ik ken die echter niet, en waarschijnlijk zouden ze in een vroolijke collectie als deze misstaan. Het turnen als sport is bovendien van den laatsten tijd, en men zal het daardoor niet behoeven te zoeken bij de oude Hollanders, die overigens wel zoowat alles wat los en vast was hebben geteekend.

Het gymnasium, waar bij de Grieken de gymnastiek werd beoefend, stond onder staatstoezicht De oefening betrof wel vooral wat wij thans athletische sport noemen, en het woord komt van gymnos, naakt want de gymnastiek werd naakt bedreven. De Romeinen achtten deze soort sporten verkeerd, als leidend tot luiheidren onzedelijkheid (!)

Sluiten