Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZWEMMEN.

Kan de mensch van nature zwemmen ? Hij kan niet in het water leven, zelfs niet ten halve, zelfs de badmannen en badvrouwen aan het strand zijn geen eigenlijke amphibieën. Maar heeft hij althans van de natuur het instinctmatig vermogen meegekregen om het hoofd boven water te houden, mits het water niet te woelig is en de stroom niet te sterk?

Men zou hierop al dadelijk kunnen antwoorden, dat eigenlijk iedereen •het zwemmen leeren moet. Gooi een hond te water, en hij zwemt, al is hij er nog nooit in geweest, maar een mensch weet niet wat hij doen moet; hij spartelt, maar zijn spartelen houdt hem niet boven. Het is curieus dat hij, zoodra hij wèl zwemmen kan, zich op velerlei manier zonder veel moeite in stil water drijvende kan houden, ook door het onregelmatigst spartelen. Een zwemmer begrijpt niet, hoe men het 'm levert zoo maar te zinken in stil water. Is het 't bewustzijn, desnoods te kunnen zwemmen, dat hem boven houdt, terwijl het bewustzijn het niet te kunnen, en de daaruit voortkomende angst den ander doet zinken? Maar in elk geval kan de mensch zich niet instinctmatig drijvende houden en in zooverre heeft de natuur hem niet op het water aangewezen, zelfs maar voor een oogenblik.

Daartegenover staat dat hij het zwemmen dan toch zichzelf geleerd heeft en er een eigen wijze van zwemmen op na houdt, van geen dier afgekeken. Hij staat bovendien tot het water in een eenigszins andere verhouding dan tot de lucht, waarin hij zich alleen maar met behulp van vernuftige machines bewegen kan (en dat nog maar sinds korten tijd, en dan nog hoe: hij is een speelbal van eiken wind). Hij heeft, om zich in het water voort te bewegen, slechts zijn natuurlijke vervoermiddelen noodig, en het hangt slechts van zijn kracht af, of hij ook bij niet te hevige tegenwerking van het element zich in de richting die hij wil, kan verplaatsen. De oermensen heeft waarschijnlijk al spoedig kunnen zwemmen, onze geachte voorvaderen, de Batavieren en Kaninëfaten die niet zoo heel ver van hem afstaan, konden het zeker; wilden kunnen het, als ik het wel heb, altijd. Het zwemmen is dus een zeer natuurlijke èn eenvoudige sport, en dat is maar waar ik op komen wil. Het is best mogelijk, dat wij vroeger instinct-

Sluiten