Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LUCHTVAART.

Er is tweeërlei luchtvaart: de vaart met den ballon en het vliegen. Het vliegen is eigenlijk ouder, zelfs al beschouwt men de legenden der antieken en de enkele afbeeldingen van vliegende menschen als pure fantasie. Zoo vloog in de 15de eeuw Giovanni Battista Dante van Perugia over het meer Trasimene, als men de kronieken gelooven mag, en een alchimist vloog in de 16de eeuw van Engeland naar Frankrijk — tenminste, hij nam op zich dat te doen, maar viel spoedig. Dit geschiedde evenwel, naar zijn zeggen, omdat hij in zijn vleugels kippeveeren had, die een neiging hebben om de mesthoopen te naderen; had hij arendsveeren gebruikt, dan was het beter gegaan.

Op een beteren weg kwam men, toen men schroeven ging gebruiken, zooals Penaud deed in de 18de eeuw. In het begin van de 17de eeuw kwam men er toe, bij die schroeven springveeren aan te brengen. In 1863 vlogen te Parijs op het Ohamp dé Mars, Gustave de Ponton d'Ancourt, G. de la Sandelle en A. Nadar, voor een groote menigte, maar hun vlucht duurde slechts enkele seconden. De eerstgenoemde zette later de proeven voort, en gebruikte daarbij stoom als drijfkracht

De eigenlijke vliegmachine werd ongeveer 1893—1894 uitgevonden ongeveer tegelijkertijd door Professor S. P. Lanley, een Amerikaan en door Sir Hiram Maxim.

Wat den ballon betreft, de vliegende duif van Archytas, die gevuld was met verborgen en opgesloten lucht, moet reeds een voor-vlieger van den lateren gas-ballon zijn geweest — als hij bestaan heeft In de Middeleeuwen kwam men dit probleem niet veel nader, maar curieus is dat Jozef Galien voorstelde lucht uit de hoogere sferen, die licht en ijl is, op te vangen en in een ballon te persen. Cyrano de Bergerac, in het begin van de 17de eeuw, fantaseert reizen naar de zon en de maan — als Jules Verne later zou doen — met lichamen, opgevuld door water of flesschen met morgendauw. In 1783 gebruikte J. A. 0. Charles hydrogeen-gas en steeg op voor een groote menigte. De niet-bestuurbare ballon is in het einde der 18de en de grootste helft der 19de eeuw vaak een deel van het programma bij allerlei schouwspelen.

Sluiten