Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^JBPWflezelfde kam verdienen geschoreh te''worden, dat zal iedereen

• (' V' f^;- moeten toestemmen na lezing van de hierachter staande bladzijden

Ëf;:. 15—20, waarin critiek geleverd wordt op een brochure („Plane vir! ' Wat de jeugd van hare leiders verwachten mag") geschreven door m den student C. L. Torley Duwel en van een aanbeveling voorzien door den heer R. Casimir, thans Hoogleeraar in de Paedagogiek te Leiden. Br. Ditmaal heb ik gemeend ook iets te moeten zeggen over het politieke laai van wel- gevaar, dat mijns inziens vast zit aan de uit Engeland afkomstige weduMjfV' strijdspelen. Willen wij blijven wie wij zijn — of liever: willen wij weer

worden wie wij waren — dan zal ons volk zich moeten behoeden voor vervreemding in het algemeen en voor ver-Engelsching in het bizonder! Welnu, mede ondér invloed van dé sport is ons volk hard aan het ver-Engelschen! In mijn boek over „De averechtsche geestesrichting", dat in 1017 verscheen, heb ik daar al tegen gewaarF, schuwd; en ik meen dat hier nog wel eens te mogen herhalen: de

ruiten en uithangborden in onze winkelstraten bevatten tegenwoordig Ver"Engegchj nog meer Engelsche dan Fransche opschriften; de nieuwe landhuizen allerlei ma- dragen meerendeds Engelsche namen; bij het spelen wordt niet „klaar",, njeren en „uit" geroepen, maar „ready" en „finish"; zelfs het aantal behaalde

punten wordt in» het Engelsen meegedeeld, alsof we in onze taal geen \0V telwoorden meer hadden; tal van jongelieden vinden het gekleed staan om bijv» in tram en trein Engelsch met elkaar te spreken; de dames; die tot de „upper ten... thousands" behooren, houden „jour", waar ze (zoolang de voorraad strekt) veel te veel „tea" lebberen en maagIrtókte" 6 bedervendc „refreshments" naar binnen werken, terwijl de „baby"

thuis aan de zorgen van de „nurse" is toevertrouwd; Sjors, Sjarl en Sjaak meenen zich als „gentlemen" te gedragen door „whiskey-soda" of „sherry-brandy" te zuipen in de „bar"; en als ze „tipsy" zijn, noemen ze elkaar „Old Chap", ja ze gaan zóó op in alles wat Engelsch is, dat ze zelfs bij 't prachtigste weer broeken met omgeslagen pijpen dragen, omdat de straten in Londen weieens erg modderig kunnen zijn.';! Tal van jongelieden verbeuzelen hun tijd tegenwoordig op s'n De sport maakt Engelsch; met oppervlakkig- en dom-makende sport (hierover straks oppervlakkig meer), met onnatuurlijk en huichelachtig flirten (flirt is: het spel van en dom. geveinsde liefde, waarbij beide partijen probeeren het nippertjeJÈ^Ö

dicht mogelijk te benaderen zonder dat het... meisje al te zeer geDe flirt! compromitteeid wordt in de oogen van een toekomstigen ernstigen huwelijkscandidaat; in Engeland worden op dit gebied de jonge mannen geremd, doordat ze kans loopen op een .proces wegens ver. breking van trouwbelofte; ten onzent bestaat zoo ietajniet, wat, dunkt me, voor de meisjes een reden te meer moest zijn om er zich niet aan bloot te stellen; helaas, vele stoetels missen daartoe de fierheid;

.gewillig onderwerpen ze zich ^ahdie,yèrnederende hQfmak^-ls^j^l^.Ba^sdhe enf • ; omdat ze 't in .. Engeland immers óók doen!); verder verbeuzelen .OroaÉi0arfMhj«

ta$l»igelieden 'him kostbaren $i|$fan-wording met het lezen *^^^ames

^f^ve-prullen, sportbladen (!) en.,.. Engelsche tijdschriften, die I^C^O^ kost bevatten zóó laf en onbeduidend, dat de inhoud van een ouder- g^Ê^^geawetsche kinder-courant er weldadig, ik zou haast zeggen: pikant, bij 0Ver^a^^e afsteekt (Strand-Magazine, Tit Bits, Lady's Jouma^ Sketch enz.), offlcle^tai ,.. maar wat nog vèèl erger is: ze hechten „quite-English" vèèl te veel matrozen! aan het vormelijke, aan den uitetlijken schijn; ze toonen zulks o.m. door overgroote aandacht te schenken aan de nietigheden, die des Engelscl*jM^t kappers, des kleermakers en des dansmeesters zijn; wie altijd voor den dag komt met een glimmende kuif, een onberispelijke scheiding,

ffiÜl^orgvujaig uitgeschoren gelaat, een broek in de plooi; sokken, „Schijn Is das en borstzakdoekje van één kleur (maar liefst iederen dag een dan zijn"! ||| andere kleur), en bovendien de nieuwste, wulpsche Engelsche negerdansen weet uit te voeren met een uitgestreken gezicht als koesterde hij op dat oogenblik de reinste gedachten, die heet tegenwoordig „correct"; van zóó èèn wordt beweerd, dat hij zich weet te „bewegen, als een gentleman."

Hiermede heb ik niet gezegd, dat er in Engeland niet zeer veel fatsoenlijke en brave menschen zouden wonen; maar wèl, dat „there is rnuch rotten", en dat de Nederlanders, willen ze niet te gronde gaan, dat rottige niet moeten naapen.

Zooeven schreef ik dat de Sport de menschen oppervlakkig en dom maakt. Dat is gèèn wonder! Wie in het begin van de week over niets anders weet te spreken dan over den afgeloopen wedstrijd en in het laatst vande week gehéél opgaat in den naderenden wedstrijd, dat wil zeggen: wie zich interesseert vóór en telkens opwindt over een nietigheidje (want het is en blijft een nietigheidje of een bal het doel bereikt ja dan neen!) zoo iemand verknoeit zijn geestkracht, die wordt onverschillig voor wat gewichtig is, die raakt ten achterenl

Welnu, zoo vér was het met het Engelsche volk al lang gekomen! Het Engelsche Het kon de concunpptie tegen het Duitsche volk niet langer volhouden; volk raakte ten zélfs niet nadat er besloten was de Duitsche waren te weren, door ze achteren door als 't ware te brandmerken met het etiket: „made in Germany". Geen «>e «P01^ ;. nood! — dachten in 1897 enkele aan het hoofd staande schavuiten -dan is er nog wel een ander middel, om ons staande te houden, een politiek middel; wij zullen „Duitschland vernietigen", met behulp van een paar nog aan te werven bondgenooten!

Om dit middel te kunnen aanwenden, moest èèrst het publiek bewerkt EngelschRegeeworden; welnu, dat was gemakkelijk genoeg: het Engelsche volk, dat ringsbeleid. door .de sport ö zoo dom gewordÉn is, zwèèrt bij zijn krant (,itstands> in my paper"); en de Engelsche Regeering beroept zich, in overeen-

Sluiten