Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m wilden de rantsoeneering voorkómen. . . door er op aan te sturen!

Schröderde„beschermer van onze neutraliteit."

DeHóldert-klIek maakte ons gehaat in Engeland en Frankrijk.

Volgens Bartjens.

Toen „het dozijn vol was", begon hij het welletjes te vinden! Holdert jÈj&förzag (zie „Telegraaf 26 Jan. 1916, Avondblad), dat eventueéU ■ verdere vervolgingen vooral 'gegrond zouden zijn op berichten in de z.g. smokkel-rubriek opgenomen" en Schröder „meende, dat hel niet onbillijk ■was als het volgende dozijn op de schouders van den heer Holdert kwam, en had (dus) niet het minste bezwaar in naam (!) als hoofdredacteur terug te treden." Hij werd dan ook „op 2Dec. 1915 als hoofdredacteur ontslagen en de heer Holdert was voortaan de aansprakelijke persoon".

Hiermede is m.i. duidelijk genoeg aangetoond: le. dat het Antismokkelbureau niet „buiten „De Telegraaf' stond en 2e dat Schröder met de draaierij op beteren-voet staat dan met de Waarheid.

Welk doel had Holdert met zijn Anti-Smokkelbureau? Wat beoogde hij met de publicatie van de door het boven vermelde edele, internationale vijftal opgespoorde of verzonnen smokkelaffaires?

Aan de lezers van „De Telegraaf', die nooit iets vernamen omtrent den Inhoud van het bovenvermelde Lohdensche interview, werd het voorgesteld als hadden Holdert en Schröder de vaderlandslievende bedoeling... „onze~ neutraliteit te verdedigen tegen de smokkelaars" en te voorkómen, dat Nederland „op rantsoen" zou worden gesteld!

Wie zich hiervan overtuigen wil, die sla nog eens de nummers op van 14 en 20 Dec. 1915; in het laatste staat zelfs een plaat van Raemaekers, waarop Schröder is voorgesteld als beschermer van onze „nea- \ traliteit", en er onder staat gedrukt: hij (Schröder) heeft me („de neutraliteit)" niet vermoord, hij heeft me beveiligd tegen de smokkelaars, die me uit winstbejag wilden onteeren".']

'] H. M. C. Holdert en zijn al te gewillige krantenvuller Schröder hebben hun uiterste best gedaan de Engelschen en de Franschen in den waan té .brengen, dat ten onzent de uitvoer van z.g. „contrabande" naar Duitschland niet minder dan reusachtig zou zijn. Van landgenooten, die voor zaken naar Engeland -waren geweest, vernam ik dan ook, dat de meeste Engelschen Ons tegenwoordig zéér vijandig gezind zijn; zij meenen den langen duur van den oorlog aan ons te mogen wijten en zouden dien zelfs liefst op ons; Willen verhalen I Huns inziens zouden de Duitschers reeds lang door den honger gedwongen zijn geworden om vrede te smeeken, als wij hen maar niet van alles voorzien hadden I Weerlegging helpt niet, want de meeste Engelschen, die van ouds zweren bij hun krant („it stands in my paper") zweren tegenwoordig bij .de Telegraaf \ „it stands in your own paper, „de Telegraaf' — dat is hun eenige argument!

Wie even bedenkt, hoeveel er noodig is voor een enkel huishouden, en zich vervolgens voorstelt hoe groot de behoefte is bijvoorbeeld van een stadje van 15 duizend zielen, die moet dunkt me al gauw inzien, dat de uitvoer van contrabande zich tot de behoefte van de bevolking van geheel Duitschland en Oostenrijk-Hongarije (120 millioen menschen) verhoudt als één glas wijn tot den inhoud van het Heidelberger vat Bedenkt men bovendien, dat overal waar grenzen lijn, smokkelaars verrijzen, die net Zoo

(Pt&Nditniets anders wasldan veinzerij, dat blijkt niet alleen^^fe'|

oorlogzuchtige uitlatingen en anti-Nederlandsche raadgevingen,;^^ ik boven aan het Londonsche interview ontleende, maar ook uit een "| redactioneel artikel, dat in het nummer'van 20 Jan. 1916 aan het hoofd van het Avondblad prijkte'onder het opschrift: „Een scherpe blokkade." In dit artikel stond immers het volgende te lezen:

„Wanneer een slap uitgevoerde blokkade als gevolg heeft een rekken van den oorlog met al de treurige consequenties daaraan verbonden, dan kan men slechts wenschen, dat de Britsche admiraliteit zich eens wat krachtiger zal doen gelden opdat het economisch wapen zijn voile uitwerking kan hebben (!) Er is geen enkele reden waarom men niet even krachtig gebruik zou maken van een economische als van een militaire pressie om zijn doel te bereiken .... Er is een militaire takiek om den oorlog zoo scherp mogelijk te voeren met het doel het eind ervan te verhaasten — mits men binnen de perken der humaniteit blijft. En waarom dit systeem ook niet op economisch gebied toegepast?*'

Wie deze spoedig door de Engelsche Regeering opgevolgde antiNederlandsche raadgevingen combineert met wat boven aan hetLondensche interview ontleend werd, die kent niet alleen de wenschen en de beweegredenen van H. M. C. Holdert, maar die weet ook, welke middelen hij meent te mogen aanwenden om Engeland te believen; * hij ^hoopte niet, dat Nederland voor den grooten oorlog gespaard zou Éé^rwi"; hij gaf de Engelsche regeering het middel aan de hand, datzijnsinziens het meest geschikt was om „den loop der gebeurtenissen te verhaasten"; en ten einde Engeland de noodige voorwendsels te verstrekken om dit anti-Nederlandsche middel zoo krachtdadig mogelijk toe ■Ie passen, daartoe richtte hij „uit eigen financiën" („buiten de Telegraaf om", dus ook buiten de financiën van de re/e^raa/-onderneoiing om) het z.g. anti-smokkelbureau op 1 Als hij de belangen van zijn eigen land had willen dienen, dan zou hij de ontdekkingen van zijn speurders vertrouwelijk aan de Nederlandsche regeering meegedeeld hebben, en als deze het er naar gemaakt had, dan zou hij er zijn welli cht-gegronde aanmerkingen op haar onvoldoende activiteit bij gevoegd hebben. Maar néén, Holdert liet de meerendeels sterk' overdreven ontdekkingen (en zelfs verzinsels) van zijn speur bende iri zijn blad publiceeren\ Ja bij 'deinsde er zelfs niet voor terug ze onverwijld mee te deelen aan de Fransche en Engelsche legatie in den Haag'.

Een harte- f>

wensen van Hol¬

dert

„Uit eigen finan¬

ciën"! tm:

Al te zaam!

behulp-j

min geheel onschadelijk gemaakt kunnen worden als stroopers in wildrijke streken, dan wordt het nog duidelijker, dat H. M. C Holdert en J. C. Schröder met Kunne „onthullingen" niets anders beoogd hebben dan de -Entente d.w.z. Engeland aan onzinnige voorwendsels te helpen, om het Nederland nog moeilijker te maken dan zulks reeds het geval was.

Sluiten