Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

| N™aao*ti, jpPfB^rpp «#: allèèn als gif het Engeland op het vasteland van rffi!ï*T3£r'- .^""W^P* «■/««», alleen dan moogt gij uw kolonies behouden;

Prof Nlennefler maar EngeIand net — ondanks uwe zèèr gewaardeerde hulp — op wSShai «it het vas!e,and onverhoofdgferliezen zou, dan raakt gij ze vast en

Holdert's duim zeker kwijt' •>allereersf' 2ens, want: „overmacht van Duitschland op mkWm ha ' het vaste,and *** Enropa beteekent voor (jullie Nederlanders) allerfpr^of indirect eerat verlies van de kolonies"... aan Engeland! iifetfeit Westen 0 zeker» er Js êeen speld tusschen te krijgen. Prof. Niermeijer heeft ÉTOnmireerd ? ons eerlijk gezegd, wat 'we te wachten hebben, als Engeland het niet wint op het vaste land maar wél de baas blijft op zeel

En wat ons te wachten staat, als Engeland het hèèlemaal wint, dat valt öök uit zijn artikel af te leiden! Op de plaat van Jan Sluijters stonden immers — zooals Niermeijer het uitdrukte —de hinden vreesachtig te kijken, wie van beide herten de overwinnaar zou zijn, om .straks den overwinnaar te volgen en zich aan hem te onderwerpen"; düs als Engeland het wint, dan moeten we ons aan Engeland onderwerpen l En wat dat beteekent, dat weten de Ieren het best, die nu gedurende 7 eeuwen het dichtst bij het Engelsche liefdevuur zitten en nóg verkleumen!

Uit al het meegedeelde is duidelijk genoeg gebleken, dat de Telegraaf een zèèr grooten invloed op de Engelsche Regeering uitoefent: wat Holdert wil, wat deze in de Telegraaf laat schrijven door èèn of anderen „leider van zijn (Holdert's) richting", dat doet ze\ En het zou mij dan ook niets verwonderen als de bedreiging, die Prof. Niermeijer met het oog op het stelen onzer kolonies dorst te uiten, binnenkort tot uitvoering kwam!

Nog ééns! Wat Holdert wil, wat hij in zijn krant Iaat schrijven door één of anderen leider van zijn richting, dat doet de Engelsche Regeering! Ik durf nog niet ronduit zeggen — want het is al te erg — dat het omgekeerde waar zou zijn, dat nl. deze „Nederktoder" en zijn gewillige handlanger zich — zoóals óók Gardiner dat van Lord NorthEen krasse maar cliffé heeft durven beweren — door de Engelsche Regeering gebruiken verdiende be- laten voor het lanceeren van hare plannetjes; maar wèl durf ik volschuldiging. houden, dat ik Holdert en Niermeijer beschouw als een paar gevaarlijke landgenooten; ik iaat het dus voorloopig nog in het midden of beide mannen beschouwd moeten worden hetzij (1) als een paar fanatici, die door haat ontoerekenbaar zijn geworden, of wel (2) als een paar imbecielen, of (3) werkelijk als landverraders!

En ik meen dan ook mijn volk en onze Regeering wederom voor> beiden te moeten waarschuwen, te meer nu Prof Niermeijer zich zelfs • voor de verbetering van ons leger is beginnen te interesseeren! Wat nü volgt, geachte lezers, lijkt wél een beetje op een gegeven voor een sensatie-film!

^Zaterdag u JUW~:*"~ „advertentie, waarin liemebbersip^| dammer" een ^^^^^ reserve-aanvoerder bij ons - 1

of hii a^aese^lde betuigen met een plan om ons leger meer

commissie van advies" wel wat zal neowm iw

Z iweeen de overkomst van Troelstra onmogehjk te maken). Tot ïeze^SSrthi * des te meer recht, omdat ook de andere kopÈ *3to> va» den Bond allemaal onderteekend hadden!

aanXieren percentsgewijze belangrijk «rooter z«njtatogj;

bluat aan een zeer groot getal «^f^.n7^Bt1tL^£ÏÏ, . „„„ h_t voik Me advertentie stond NJB. in een „vontsudg

Sans ^reen eervolle plaats in ons leger vervuiler, zich moeten voorbereiden om zich in de ure des gevaars naast hen £^dm^ v^der bleek er uit, dat onze Minister van Oorlog zich J*reW n«*" ÏÏrdwïvm de heeren te helpen verwezenlijken: Z.Exc. Sft nl alsïe der van de opte richten cursussen aangewezen den^reserveSdnfW^inttoegev'oegd aan den inspecteurvan^^Unjtam.

Ook werd in deze advertentie medegedeeld dat .deze leioer ler zijSe wordt gestaan door een commissie uit de burgerij, welke hem van advies dient". v#

1 Zie Aanteekening II.

Eenallesbehaï-; ve vredelievend de Bond!

De kopstukken van den Bond vanneutralelanden schijnen Venizelos-je te wil¬

len spelen i

„De ure des gevaars"; en den 29en April ver-1;,; zekerde Prof. N.c dat er geen gevaar was!

2

Sluiten