Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belgische gejm jitd er een J&(6rèn kijk op ïjtajjchnowsklj

JjÉen bekentenis van Lord

Northcliffe! En

Jam het

Deze Lord is

tegenwoordig ^Minister!

Het verheven doel waarop sedert 1897 werd aangestuurd.

ï»r|atüürlijk begrijp ik volkomen, dat''helaas," niet anders kannen; maar niemand kan ons beletten om 'logisch te blijven denken-, welnu, het is erger

öKaonlogisch om de Engelschen als onze „vrienden" en .beschermers" te beschouwen I

In Dec. 1911 schreef de Belgische gezant te Berlijn aan zijn Regeering: .De Entente Cordiale werd niet gebaseerd op den positieven grondslag van verdediging der gemeenschappelijke belangen maar op dennegatieven grondslag van haat jegens het Duitsche Rijk. De Entente • ^-'M* wekte in Frankrijk de revanche-gedachte, welke sluimerde, tot leven" enz. O zeker, de Belgische gezant had er een goeden kijk opl Het is gelukkig, dat de boeven zich altijd verklappen: welnu, den 22en Aug. 1914 stond in een krant van Lord Northcliffe, en wel in de met de Telegraaf zèèr bevriende Daily Mail het volgende te lezen: .Sommigen begrijpen de oorzaak van dezen wereldoorlog; sommigen zien in, dat hij ontzettend veel kosten^zal. Velen zijn wellicht zoover gekomen, te veronderstellen, dat wij oorlog voeren ln verband met de .Fransche Entente" of ter verdediging van de Belgische neutraliteit Maar voor ' de meesten wordt de situatie het best uitgedrukt, door het bekende ^fW»'-gezegde van john Buil: „Laat Senrtë naar de hel iconen". Aan al deze verwarde ongevoelige millioenen kan het niet spoedig genoeg duidelijk gemaakt worden, dat wij niet vechten voor Servië, noch alleen, noch onmiddellijk voor de Belgische neutraliteit, noch voor de eer en onschendbaarheid van Frankrijk (! I)"

.Dit is een Engelsche oorlog, net zoo goed als het een Fransche oorlog is. Wij vechten voor het Rijk en onze Koloniën; we vechten voor onze onafhankelijkheid en onzen handel, voor onze eer, onze vrijheid en voor boter en brood." Geachte lezers, dit stond 22 Aug. 1914 te lezen in een blad van den kapitalist Lord Northcliffe, en het was geschreven door denzelfden socialist Robert Blatchford, die in 1909 de oorlogszuchtige artikelen leverde, waaruit boven reeds het een en ander werd meegedeeld!

Mijns inziens is er geen speld tusschen te krijgen; „Dit is een Engelsche oorlog"! Jazeker, de Engelschen willen met macht en geweld (vooral van hun bondgenöoten) terug winnen, wat zij door de sport verloren hebben ; wie er nóg aan twijfelt, die leze slechts wat dézer dagen werd meegedeeld omtrent de plannen, die reeds nü gesmeed zijn om na den oorlog Duitschland op economisch gebied geheel te boycotten (door n.1. beslag te leggen op de ruwe stoffen uit Oost en West, zonder welke de Duitsche industrie niet bestaan kan).

Ziedaar dan het verheven doel, waarop sedert 1897 met Engelsch phlegma langzaam maar zeker werd aangestuurd. En nóg zijn er ten onzent tienduizenden die... met Engeland sympathiseeren en meenen, dat de Duitsche Keizer den oorlog gewild heeft!

AANTEEKENING II (behoöiënde bij blz. XIX). I %mWm$/$WrW%

Met hef oog op de dwalende Nederlanders, die zich hebben laten lijmen Neutraal denken

voor het lidmaatschap 'van den „Bond van neutrale'landen" en dergelijke als enkeling

anti-Nederlandsche vereenigiugen, voel ik mij gedrongen hier het volgende en neutraal haa-^

'op te merken: ik neem het niemand kwalijk, dat hij niet neutraal kan dénken: delen als v ol%

-ik zélf dénk evenmin neutraal, zooals trouwens ook uit dit boekje blijkt 1 dat zijn ërtweeï Maar wèl durf ik van iederen oprechten Nederlander verwachten, dat hij het een zegen zal vinden als het onze Regeering ook verder gelukt ons land „neutraal", d. w. z. buiten den oorlog te houden; öök meen ik van iederen oprechten Nederlander te mogen eischen, dat, hij ronduit erkennen

■Sa ia Am* ua« Pnio.t...;;ilo öllo tn^pifp re crpHjan pn whrdt crpriaan r>m ons

er in te betrekken, en 2e dat dit van de Centralen niet gezegd mag worden I

Deze wenschen natuurlijk niet dat wij ons als vijanden zullen gedragen <zij hebben er genoeg!) maar zij Verlangen öök niet, dat wij hen hèlpen

zullen! Ik meen het dan ook goed te hebben ingezien, toen ik in Juli 1919 >ÏZie: Js de Telegraaf een Engelsche krant? enz. blz, 13) het volgende schreef:

C^tyeest op uw hoede, Nederlanders, voor de vriendschap uit h/t Westen en voor de vijandschap uit het Oosten."

Als wij een onverstandige Regeering hadden gehad, die het eens was geweest met de kopstukken van den z,g. „Bond van neutrale landen", dan zouden wij al lang het lot gedeeld hebben van de Belgen, de Serviërs, de Montenegrijnen en de Rumeniërs, tot wier „bescherming" het Engelsche volk ' zich — zooals Grey en Lloyd George herhaaldelijk dorsten beweren — in den oorlog zou gestort hebben I Ja, wij zouden het nog vèèl erger te ver¬

duren hebben gehad, want... öns 4and ligt voor een groot gedeelte lager uat weten ze in

dan de zee, en het Is dan ook — althans aan de /amfcijde — tégen en 't buitenland net.

mèt de huidige oorlogsmiddelen absoluut onverdedigbaar! Militairen, die zoo goed als wij! het anders voorstellen, zijn mijns inziens imbecielen of opscheppers.

L»e crutenng mag iicu upuiicrcii vuui ucugcuc, «ai uij icim» ui ivu wu- ue ooriogzucn-

rechte als een schoon idee beschouwt; de enkeling mag zich gerust als tige Roosevelt

martelaar gedragen, en zelfs voor de goede zaak moedwillig den dood of was vroeger I

Ae crrnntct» pIlpnHp meken- maar wan een ee.heel volk map dat niet ceeischt «.«.ar vnnr

worden. In de laatste jaren heeft Roosevelt, de ex-president van Amerika, die den vrede, indertijd als ijveraar voor den vrede een Nobel-prijs verwierf, zich alles behalve vredelievend aangesteld, en aangezien hij zich daarbij anti-Duitsch gedroeg, doet het me des te meer genoegen, dat juist. Air den23en Sept. 1914 in het Amerikaansche blad „Outlook" het volgende geschreyen heeft: „Als een volk voelt dat de afloop van een strijd, waarin het om welke reden dan ook gewikkeld weid, zal zijn: ondergang of voortbestaan als natie, dan zal het onvermijdelijk slechts zóó mogen handelen, dat het zich voor den ondergang behoedt, om te kunnea blijven voortbestaan." ' Niet alleen de oorlogzuchtige kopstukken van den „Bond van neutrale landen", maar ook de heeren van „De Vaderlandsche club", de leden van de „Association Franco-Neerlandaise", van de „Alliance Frangaise" enz., enz. mogen deze verstandige woorden van een eertijds-verstandig man wel eens ter' harte nemen! „Un peuple |

Van Entente-zijde werd ons herhaaldelijk de beleediging toegevoegd: neutre, un peu„un peuple neutre, un peuple pleütre"; en ik kan ml] best voorstellen, dat ple pleütre"?

Sluiten