Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zie in verband Ihiertnede bet citaat op blz. 15.

geldschieters van Rusland en als vazalten van Engeland in den oorlog gestort'] en wie na 'dègifrede-sluiting de geteisterde landen bereist, die zaL niet .spotten", maar wèl „huiveren" als hij de geweldige verwoestingen aanschouwt, en bovendien „de lijdende gestalten" ziel, niet van „heiligen en martelaren", die alles vrijwillig opofferden voor het hoogste"goed, maar wèl van de honderdduizenden verminkte mannen, die zich door een klein aantal gewetenlooze mammon-diéltaars lieten wijs'maken, dat zij ten strijde togen ter bescherming van .de heilige rechten der merj|p(jfcte heid".

V.

Van dit allermalst heidensch boekje, geschreven door een jongeling die nauwelijks droog achter zijn ooren was, zou ik niet zooveel notitie genomen hebben als Prof. Damsté uit Utrecht zich niet de opdracht bad laten welgevallen, en als de Heer R. Casimir, vroeger Directeur van het Haagsche Lyceum, thans Hoogleeraar in de Paedagogiek te. Leiden, er niet een geleide-woord voor geschreven had! Weliswaar staat hierin te lezen, dat de Heer Casimir .het met den inhoud op tal van punten oneens" is, maar tóch noemde hij het een „wekker-brochure" en hij hoopte dat „dit geestdriftig woord vele vrienden winnen zou voor een beter geleide lichamelijke opvoeding"; ja hij zag er zelfs .een belofte in van nieuwe volkskracht" 1

Op gevaar af, dat men mij wederom onder de contra-mineurs zal rangschikken, waarschuw ik ernstig tegen deze m.i. al te naïeve opvatting. Onze .wettenmakers" bebben wel wat gewichtigere en beters te doen dan zich te bemoeien met de lichamelijkë opvoeding! Op allerlei gebied zijn wij ten achter met onze wetten, en aangezien de jeugd van ouds hèèl goed de kunst verstaan heeft om zich behoorlijk ie ontwikkelen door baar overvloedige levenskracht te gebruiken voor loopen, klimmen, springen, ravotten, stoeien, vechten, zwemmen en spelen, daarom heeft de overheid er m.i. énkel voor te

Onder al te goed geleide.

In de contramine ?

'] Zie o.a. blz. 297—309 van mijn boek over: ,De averechtscke geestesrichting der zoogenaamde nieuwlichters op allerlei gebied; in het bijzonder die der Kollewijners en hun verderfelijke invloed op onderwijs, taal en volk" (uitgegeven bij Swets en Zeitlinger, Amsterdam, prijs ƒ 3.90).

Sluiten