Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pte* "fcantTn oet

"f oen ik een kind was, speelde ik als een kind.

Éen groot gevaar voor knapen?

Zwemmen leeren ze niet. •

Jjplgéttr^^ om aah die in¬

geschapen behoeftejftie voldoen. -/ !ff^|§ haar tyd_ te verschaffen, zaljnén 'yoÖp|e kinderen van de

^volksschool den^i|j(#|jd moeten verlengen met twee jaren (het is

een schande, dat er ten onzent-nog steeds vèèl te jonge „krachten" worden gebezigd voor het bezorgen van winkelwaren en dergelijk minderwaardig en vermoeiend werk); öök zal het gehèèle onderwijs van lager tót hooger véél practischer moeten worden ingericht, zooals ik bij verschillende gelegenheden reeds heb aangegeven. «] Verder zal de overheid in de groote steden (in de kleine steden

'en dorpen is zulks overbodig!) moeten zorgen "voor ruime speek gelegenheden, zwemgëj%enheden inbegrepen 1'] Hoe minder de volwassenen zich overigens met het'spel d.w.z. met de. natuurlijke lichamelijke opvoeding van de jeugd bemoeien, des te beter! Normale kinderen -zijn van hun inmenging volstrekt niet gediend, die gaan liever hun eigen gang; en normale menschen hebben er geen lust in; zelfs als zij zich ereis met hun eigen kinderen „vermag ken", dan krijgen zij er al heel gauw genoeg van! Toen de Engelsche wedstrijdspelen hier ingevoerd werden, is

:éitón, helaas, verandering gekomen — iets anders dan verbetering\ Tegenwoordig meenen immers tal van sportliefhebbers zich voor de lichamelijke opvoeding van de ki^eren hunner medeburgers te moeten interesseeren, niet alleen in het belang van die~ kinderen zeiven, maar vooral in dat van den.Staat!

O .zeker, de meesten hunner zijn gehèèl te goeder trouw; ik beschouw hen enkel als dwalenden; maar eenigen hebben er een gemakkelijke broodwinning bij gevonden en velen een zeker soort beroemdheid die hun op gèèn ander gebied zoo licht ten deel zou zijn gevallen! Het ergst is het, dat er zich öök nog tal van per-

-verselingen bij bevinden! Reeds in 1908 heb ik hierop gedoeld en inmiddels ben ik, helaas, herhaaldelijk in het gelijk gesteld; ook ten deze blijkt het hier evenals elders den Griekschen kant uit te gaan.2]

>] Ik vind het een gewichtige taak voor de overheid — een plicht zelfe! — op allerlei plaatsen zwemgelegenheden te laten maken en voor goed zwemonderricht te zorgen. Zelfs onze soldaten kunnen, helaas, meerendeels niet "zwemmen! Wèl lees ik telkens van .loffelijke pogingen om in het leger de beoefening van de voetbalsport te bevorderen" en ook de too/»-»port. staat er in hooge eere, in al te hoogeeere zelfs ; maar het zwemmen schieter bij inf

*] In verband hiermede bevatte de Tijd van 5 October 1916 een artikel over .de Nederlandsche Trekvogels", een organisatie, Voor. jongelieden van

^Sralqrag^elfw^^prtey Düweti^pf$ienrijvef --wSr^PUtne^ 'vjif^* heeft dat groote gevaar klaarblijkelijk evenmin begrepeiuaïs Prof. Damsté en Prof. R. Casimir; maar dèsniettegenstaande komt ons "uit kzijn boekje een rotlucht tegemoet; hij begint met de~meder deëimg, dat hij iwnketi wil bz^rde jeugd en tot de jeugd"; en dan krijgt de jeugd al dien boven meegedeelden, wulpschenT>om' bast te lezen over de brandende zon van Hellas, schoone jongelingen, sidderende maagden, offers aan Dyonisius en Aphrodite, haren doorgeurd met de beste reukwerken, slavinnen meegebracht uit den oorlog, *] danseressen die 'met vlugge voeten en golvende .bewegingen van haar lichaam de zinnen bekoren, nachten, sprekende en drinkende doorgebracht met Alcibiades — den perversej ling-by'-uitstek.

Naar het lichaam wenscht de schrijver een athleet te zijn en naar den geest een heiden; welnu, in overeenstemming hiermede heeft hij van het Christendom (waarvan hij — ondanks zijn klassieke opleiding 1 — een gehéél verkeerde voorstelling heeft opgedaan) een geweldigen afkeer; hoe groot deze is, blijkt wel het best uit de volgende Spartaansche ontboezeming: „Al wat wij zachtmoedigheid, beschaving noemen, hetzij in den vorm van een Vredesconferentie, hetzij van een gesticht van longlijders of

meer gevorderden leeftijd. De Redactie vond een ernstige waarschuwing noodig op grond van „de 'afschrikwekkende ondervinding, die met dit soort sport in Duitschland is opgedaan" en zij vervolgde aldus: .Verleden jaar hebben wij reeds het gevaar gesignaleerd en de hoop uitgesproken, dat onze grenzen voor den invoer van deze beweging gesloten zouden blijven. Blijkbaar wordt deze hoop niet vervuld. Doch. dan wete men M in katholieke kringen ook, dat wij hier te doen hebben met een sportbeweging, die in Duitschland verschrikkelijke gevolgen had en nog heeft. Wij wezen reeds toenmaals op het boek van een vriend en bewonderaar dezer beweging: Hans Blüher, die in zijn werk: .Die Deutsche Wandervögelbewegung als erotisches Phanomen, ein Beitrag zur Erkenntniss der sexuellen Inversion", de meest afschuwelijke bijzonderheden onthulde. Een groot aantal leiders der beweging gaf vrijmoedig toe, dat het levenselement, de quintessens der Wandervögel, is de homosexualiteit. Blüher verdedigt deze perversiteiten als .selb1 standiges kulturtragendes Triebsgebiet"I ! *] De would-be-s/öi»innehouder deed zich in het vervolg van zijn boekje kennen ais een dweeper met de Fransche cultuur! Daar sprak hij zelfs zijn' bewondering uit voor „het volk, dat met brandende oogen en uitgestrekte armen het ideaal van vrijheid, gelijkheid en broederschap (!) tegemoet ge' sneld is". Hij meent het dus klaarblijkelijk niet zoo... Grieksch, ais men uit de bladzijden 8—12 van zijn boekje allicht zou afleiden.

Couperus-

acbtig.

Snarta arische

opvattingen; zij' werden óókdoor Nietzsche verkondigd in zijn vAnti-christ". I

Grieksche

Cultuur!

Een met vrij held, gelijkheid en broederschap dweepende slav nnehouderin-spe!

Sluiten