Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

De meening van ffar', Meurer, beLljend vrouwen£Xt&, roeier en

trainer.

Het zou onbillijk van mij zijn als ik hier ter plaatse zttj^g over dé meeningen, die mijn collega Dr. Meurer, eenjjekend roeier en trainer gepubliceerd heeft in een boekje, getiteld .training". Hij' is één en al enthousiast: „Het staat bij ons vast-— schrijft hij — dat „zich trainen" gelijk staat met .zijn wil, zijn zenuwstelsel oefém^k én bij beweert zelfs bij geen van de 70 tot 80 door hem onderzochte personen, die zich gedurende langeren of korteren tijd geoefend hadden voor roei-wedstrijden en veie malen daarin hadden meegedongen, ooit eenig nadeelig gevolg van het roeien op wedstrijden te hebben kunnen waarnemen! xfk$

Ik ken dr. Meuref-als een zèèr handig en bekwaam vrouwen-arts, maar op dit gebied vind ik hem zèèr onlogisch en ik zal dit oordeel behoorlijk motiveeren. Op blz. 4 van zijn brochure heeft hij zélf meegedeeld,dat twee bekende Engelsche roeiers Cothon en Balfour — de eerste .sterk gebouwd en van groot uithoudingsvermogen"; de tweede .vanbuihpgewone lichaamskracht"; volgens*Dr. Symonds waren .beiden volmaakt gezond zoowel wat hart, longen ~en de andere organen betreft", korten tijd na elkaar gestoryén waren. Omtrent den eerste wordt ons het volgende verteld: „Eenigen tijd na den laatsten wedstrijd, toen bifzich zooals hij^Öf verklaarde nooit zoo gezond gevoeld had, kreeg hij een aanval van Influenza, die toen ter tijde nog al heerschte. Peze tastte de longen aan en een half jaar later stierf hif|*a:4>avos". Omtrent den tweede staat te lezen: .Hij roeide het laatst begilnJuli in Henley en won den wedstrijd in twéeriemsgieken. Anderhalvè maand later ging hij ter jacht, terwijl het weer koud en nat was. Hij kwam thuis met een koude .rilling

ppf^dë -èich' ëfgWtk, ér ^nljwt^ade zich éeipBbbelzijdigé | Tirottpeuzë longontsteking, de nieren werden evene>t^-:aang>ti|^

en na 12 dagen stierf tan *:.-^|^^^f-

V- 'Ën nu de conclusie van Dr. Meurer: „Ik zou schijjfthijj^^ in^ieze nog met andere dergelijke voorbeelden uit mijn eigen ervaring kunnen vermeerderen, (.O zoo". — inter¬

rumpeer ik: van Öféten) doch wil mij slechts tot deze gevallen bepalen, die een type voorstellen, dikwijls gebruikt om te ageeren tegen de wedstrijden, die — een ieder zal WElt. hai nnmiAiieSÜib' mnptpn tnpapvpn — allerminst daartoe

ï'/,'.geschikt zijn. Ieder leek, zooveel meer de ^neesbeer zal ||| moeten toegeven, dat bêT onmogelijk aangaat *om influenza V< met longaandoening, croupeuze longontsteking geruimen tijd na den laatsten wedstrijd verkregen, in samenhang met [Brai dézen te brengen en hem de oorzaak der ziekjgsïeh van ffpffiden dood tg wijten." "v|f||N"f f Natuurlijk dénk ik er niet aan, te durven beweren, dat influenza

BSljÏQjipeHze longontsteking veroorzaakt zouden worden door itet meedoen aan wedstrijden in het bizondèr en door overmatige iicbaam.sinspanning in het algemeeh, maar wèl durf ik volhouden,* dat' lieden, die telkens weer al te hooge eischen hebben gestéld aafÉ$Bun spieren — de hartspier en de spierryke bloedvaten inbegrepen! — een véél grooter kans hebben om aan dergelijke infectie-ziekten te bezwijken dan anderen.

Dr, Meurer maakt het zich ai te gemakkelijk door voor deze medische ervaring, die dooïi[éen enkelen huisdokter ontkend wordt, de oogen te sluitenen tóch zijn hem de .gevaren van „te veel en te lang trainen" niet onbekend gebleven; zètf schreef

hij hieromtrent: .Terwijl zooals wij zeiden gedurende de traming een stadium aanwezig is, waarop de wil ons in staat stelt

jHgfronze spieren gedurende langen tijd krachtig samen te trekken 'wordt dit stadium bij niet goede leiding gevolgd door een, waarin het bevel over onze spieren öm -tfch samen te

• 1.1 i. Am A..c nitit ItramUf.rr ironncor mpPr k"-üS&>'

irCHKCIl, «C Wil UU3, uici luauiug 6>-"«^6 ...w-. — •

»De oogetAÏHüiia^ke kracht is niet veel verminderd, evenmin de handigheid, maar de bevelen woelen niet meer zoo . goed opgevolgd. Het zenuwrèflseliaiita plaats van in prikkelbaren toestand te verkeeren, overprikkeld, vermoeid. DaarMJgÉnaast doen zich nog andere nerveuze verschijnr|||te^,*|S| ^^pwaaraan men den toestand van overtraining, van overprikkeling

Een merkwaar^ dlge bekentenis^

Een at te QtfBB glsche conclusie

Gevolgen van „te veel en te lang trainen".

Niet veel moois.

Sluiten