Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De trainer wordt , zondetM

daaruit, dat hij de noodige slagen om zijn arm heeft gehoudèbvj jHij is niet tevreden met een ^tiajs&'Yó neen, deze moet -voÜeenF*^ ■ zijn, hij moet niet alleen gondervinding" maar ook „aanleg' hebben;

.één blik op den toestand van dengene, die zich oefent, moet hem soms leeren de dosis oefeningen te beperken of uit te breiden: het blijft gedurende den geheelen oefentijd voor den trainer een nauwkeurig gadeslaan van zijn pupil ten einde hem voor kwade gevolgen te behoeden".

Met andere woorden: als de kwade gevolgen niet uitblijven, dan krijgt dus niet het dwaze gedoe, maar wèl de trainer de schuld, dan heeft het hem aan aanleg of ondervinding, of wel bij uitzondering aan dien éénen blik gemankeerd!

Hoe het zij, uit één en ander blijkt duidelijk, dat er met Dr. Meurer te praten valt! Mocht het komen tot de door mij voorgestelde enquête, dan hoop ik dat wij er béiden deel van zullen uitmaken; én dan ben ik er zeker van, dat hij er anders over zal leeren denken dan tot dusver het geval was!

*

VII.

ï En nu zullen we 't vóór de variatie eens weer over de zonaanbidders hebben. '^^S^^'^^Êi |&-*Maar dokter — krèeg ik te hooren van een belezen dame^p^vihé er haar streeft altijd van de nieuwste snufjes „op de hoogte"^*^ -te zijn — u zult toch moeten toestemmen, dat er met het Finsenlicht bij Lupus en met directe zonbestraling, zooals-die in Leysin ^p^H en op andere plaatsen bij Tuberculose van allerlei organen wordt 'toegepast, prachtige resultaten verkregen worden; ik zou dns,#a»| denken, dat ditzelfde bacterie-doodende zonlicht ook voor gezonde gjg&p menschen niets dan goeds kan opleveren".

Mevrouw — zei ik — de dokters, die het zonlicht als genees- Een overeen^ middel toepassen, gaan er uiterst voorzichtig mee te werk; als £om*tlK voqt^ ü aan moeraskoorts zou lijden, dan schreef ik u ongetwijfeld ee * kinine voor in een juist berekende hoeveelheid, maar natuurlijk zou dat voor niemand een reden mogen zijn om ook in gezonde dagen kinine, en dan nog wel vol op, te gaan slikken; ik raad -u dus af u zelf en uwe kinderen aan de malle proef te onderwerpen, te meer omdat de cellen, waaruit onze lichamen opgebouwd zijn, mistÉlïien net zoa min tegen de zonnestralen bestand zijn ais vele bacteriêrr".

Let maar eens op, geachte lezers, welken invloed de felle

zonbestraling op de huid uitoefent; deze verzet zich er als 't ware De huid vertegen, net als tegen iets schadelijks; al heel gauw wordt ze rood, .-w"rt0z^£^fe" vervolgens zwelt ze op, ze raakt „ontstoken"; zij werkt dan als een e ; j vuurscherm, als een rood gordijn, dat al aanstonds de schadelijke stralen van het zonlicht zooveel mogelijk zoekt af te weren; na ':$Ëj&

Sluiten