Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. Rolller.

Ben huidziekte, die door het zonlicht veroorzaakt wordt.

eenige dagen treedt èr een vervelling •op Jpbchilfering vair de ^rperhuid), maar inmiddels heeft er zich een sterke pigmentlaag gevormd (van geel tot bruin toe) uit de diepere lagen van de opperhuid; ook deze verkleuring is alweer een maatregel van verweer, want het pigment bem"oeilijj^||mmers het doordringen van de schadelijke stralen van het zonlicht (zie 2e artikel); en nu is het zeker van belang te vernemen, dat Dr. Rollier, die in Leysïrt aan het hoofd staat van het Sanatorium, tot het besluit is gekomen, dat zijn zonnekuur het meeste succes heeft bij.de menschen, die het gemakkelijkst pigment vormen, bij wie dus de huid het zonlicht het minst doorlaat! Van verschillende kanten is er zelfs al op gewezen, dat de blondharige lijders bij een dergelijke zonnekuur lang niet zooveel baat vinden als de bruin- en zwartharigen (en -oogigen).

Ja, juist de blonden hebben dus nog méér reden om voorzichtig te zijn, en zich niet door de malle mode te laten meesleepen; hun -huid .is er heelemaal niet op gebouwd om"veel 'pigment te kunnen vormen; blonde menschen worden niet bruinrood maar geel als ze lang en-dikwijls "in de zon zitten; dart worden ie tanig (heelemaal niet mooi!).

Door Prof. Kaposi uit Weenen is een huidziekte beschreven, die op jeugdigen leeftijd door de zonnestralen veroorzaakt wordt en in bijna alle gevallen ten slotte in kanker overgaat, hij noemde deze ziekte „Xeroderma pigmentosum".

Het doet me genoegen, dat kort nadat ik deze reeks artikelen. was begonnen te publiceeren, in het Nederl. Tijdschr. voor Geneeskunde ook Dr. Gaarenstroom, geneesheer aan het bestralflites'^ instituut in het .Antoni van Leeuwenhoekhuis op de Keizersgracht op deze gevolgen van zonbestraling de aandacht heeft gevestigd: „In den vroegsten kinderleeftijd — schreef hij — treedt in het voorjaar of in den zomer, als de kinderen in de buitenlucht aan het krachtige zonlicht zijn blootgest^fl, een ontsteking van de ontbloote lichaamsdeelen op, die volkomen op gewone zonnedermatitis (dermk^ll = huidontsteklË& gelijkt. Na herhaalde dergelijke aanvallen ontwikkelt «fttai een kleinvlekkige pigmentatie in dé^huid van gelaat, hals, nek, handen en onderarmen, welke zich later over een groot deel van het lichaam uitbreidt.Tusschen depigmentvlekken vindt men een droge, atrophische, dunne huid met vaatverwijdin,gen. Na enkele jaren ontwikkelen zich op de bruine vlekken

ï naast hyperkeratosen (hoornachtige verdiKKUigen varae

Hjook. wratachtige verhevenheden en rhagaden (^ven^^eze PP gaan ten slotte over in kwaadaardige woekering, meestal in ; ^ 3^*pmker, soms in sarcoom". imM^^^^^m

^ De beschrijving is,Jdunkt me, meer dan voldcei«>m vooral

le dames angstig en voorzichtig te maken; O, 'ik be«pt zekef $!|||1^*8

van; de ijdelheid zal mij helpen de voorbijgaande mode te over- : ; ^

winnen)

Teneinde des te beter en te vlugger te slagen, vestigde ik reeds *!^t de aandacht op de handen van den ouden man, die al zoolang den „dvl^ttel" op den Amstel bedient ; op de plaatsen, welke aan het zonlicht zijn blootgesteld, zien zij er ongeveer net zoo uit als boven beschreven werd; van oudsher is het trouwens bekend, dat bij lieden, die veel in de buitenlucht vertoeven en aan de werking ^IfcijS der zon zijn blootjfcételd, zooals landbouwers, koetsiers en vooral ' JgB

zeelieden, de huid van gelaat en ooren er niet beter en fraaier op -

wordt; op sommige plaatsen wordt ze dü»£n glad,3$£ andere , :[|

dik en hoornachtig; of wel er . vormen zich bruine of zwarte korsten, waaronder zich ontvelde, licht-bloedende plekjes beenden, dié in kankerzweren kunnen overgaan. Zulk een zieke huid noemt men .zeemanshuid"; men vindt haar alleen >op de plaatsen, die

onmiddellijk aan het zonlicht «jn oiootgesieiu; n« uuvc.,^ gedeelte van het voorhoofd (dat door hoed of pet beveiligd wordt) bliift vrii.'evenals de snor- en de baardstreek en andere bescha¬

duwde plekken. Bij de boerinnen in Noord-Frankrijk, die om het -hoofd een foulard" dragen, welke de bovenste helft van de oorschelp en van het voorhoofd bedekt, houden deze huidverandenngen juist bij deze kunstmatige grens op. Belangrijk is ook nog, dat Brault de aandacht heeft gevestigd op het veelvuldig voorkomen van gelaatskanker bij de muzelmannen in Algerije, wat hij toeschrijft aan de intensieve werlfing der zonnestralen door terugkaatsing in de zandvlakte.

- Voor de moderne zonaanbiddersfsters), die onze zandige badplaatsen aan de Noordzee met hunne vertooningen onveilig ^l9|

maken, reden genoeg om op nun noeae re zijn, ja, »i

een enkèle hunner er op den duur kanker van krijgen, toch dienen Mooi is anders! zij te bedenken, dat men er niet mooier van wordt: ze behoeven maar te.letten op schippersvrouwen en zigeunerdames, die, niét voor haar pleizier, al te veel aan de buitenlucht, d.w.z. aan het zonlicht, blootgesteld zijn. '-<mjÊ-

Sluiten