Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«WBH*«w^w»!qr,».L.>*¥.. •. t j u w«hm ctp pit ma ?ne u un iikui>s«>."'-"i

. - strooien noeu ic —' » »

alles is^ijÉhgbeid!

: Röntgen-stralen hebben een vernietigenden invloed op de witte bloedlichaampjes en van deze eigenschap w^dt^en^g% (maar, helaa^ïog geen blijvend nut) getrokken bi, he behandelen van sommige bloedziekten, waarbij het aantal witte bloedhchaam* M te groot is; het is meer dan twijfelachtig of met behulp,: van diezelfde stralen de andere, d.w.z. de roode bloedcellen

vermeerderd oi versterkten worden; in net meermalen vCr-

mPlde boek van Woodruff over „Meaicai tinnu^ .« - rr;;,

volgens Bleyer (New-York Medical Record, van Januari ïyuó) WÉ door%orfe inwerking van X-stralen het haemoglobine-gehalte. zou .

toenemen (door vermeerderde opname van ijzer) maar dat de S haemoglobine door langer inwerking vernietigd wordt .

Van de X-stralen tot de ultra-violette stralen van het zonlicht n n'y aqu^ un , ^ • zoQals reeds herhaaldelijk gebleken is; en Sfe de zonaanbidders zullen dus- dienen te bedenken, dat hun abnormale, bruine of gele huidkleur volstrekt geen bewijs oplevert x.m9»K, „«„ ,;s„ t» minder, omdat

dat hun bloed normaler. gewuiucn ^ -j-, - ■—■--_ . « ; voor de vorming, van al dat pigment.. I. bloedkleurstof gebruikt..

moest worden (pigment vormt zich uit oioeaiueurMui,.

Dr Blackader SS- Med. Journal. 3 Aug. 1912) deelde mee dat in Canada (met zijn warme zomers) bij de menschen hefe haemoglobine-gehalte snel toeneemt in het koude'jaargetijde; bovendien maakte Dr. Woodruff er op attent, dat in Amerika reeds vele Röntgen-dokters aan bloedziekten overleden zijn, en dat „ -i-l— /t...i...miA n»rm<Moii7P anaemie) het meest

deze zeilde moeozieiireu www m * _ _s "_„- i,, ' ^ nonrüc

in de tropen worden aangetrotten; Kortom, w« ^ . >>

stelt die^zal verstandig doen met zich ook ten deze „ouderwets te gedragen, d.w.z. het felle zonlicht te mijden; ook op dit gebied hebben.de modernelingen het alwéér mis, glad mis! J ^

tl Onlangs kwam een medisch student, die niet wist tot i^oijHMg wem aa7?schn^en was, mij spreken over zijn vader, die aan. leukaemie Twtt bloed leed hij zelf achtte het niet onmogelijk, dat zijn vader deze ^l^ïkUïnaddoor dag in dag uit bij het visschen inda zonte z.tter| ïu meendTdat daardoor het beenmerg van de hand- en handwortelbeen' aïrèn £el geleden zou hebben (leukaemie berust op een z.ekte vanéén

eer bloedbereidende organen: de lymphklieren, de milt of 'Ik gaf hem toen het boek van Dr. Woodruff ter inzage, waar op blz. 99

.....

Wan ouds is het bekend, dat dieren in duistere stallen en hokken gemakkelijker vet gemaakt kunnen worden dan in de vrijheid d.w.z. in! het zonlicht; ook weten we tegenwoordig*^ dikke menschen

BLl vermagerd kunnen worden door ze met lichtstralen te behandèlen (in de zon en ook in z.g. lichtbaden); we behoeven er ons dui alweer niet over te verwonderen, dat zich onder de fanatieke zotiaanbidders(sters) zooveel „opvallend-magere" menschen bevinden- het is echter de vraag of ze aüèèn hun... vet verloren hebben! Misschien zijn ze' óók wel waardevoller bestanddelen van hun

Schaam kwijt geraakt! Het is niet al te gewaagd zulks a te leiden uit de volgende waarnemingen: van de X-stralen is het bekend, dat zij een zéér nadeeligen invloed uitoefenen op alle embryonale (zich in ontwikkeling bevindende) cellen, waartoe ook de eicellen en de bevruchtingscellen behooren; toen de Röntgen-dokters dit nog niet wisten - tegenwoordig zijn ze zoo wijs zich te beschermen - is menigeen kinderloos gebleven, of vader geworden van een gebrekkig kind!); als men kippe-eieren te sterk met zonlicht wJLit *f wel met X-stralen bewerkt dan komen er misvormde

kuikens voor den dag; ook heeft men opgemerkt, dat bij dieren,

die aan te felle zonbestraling werden blootgesteld de eieren en de ' zaaddiertjes te niet gingen (Dr. Woodruff l.c. blz. 93). Voor de Zon-

aanbidders(sters), dunkt me, alweer reden te meer om op te passen! e Tot dusver hebben alle verstandige geneesheeren hun uiterste

best gedaan om hun lijders aan long-tuberculose „vleesch te doen -■: aanzetten", althans te behoeden voor... vermagering, dus óók

voor langdurig contact met fel zonlicht! Nu de menschen wel eens 55 gehóórd hebben van de .„zonnekuur" in Leysin en elders nu Ëithtën velen zich gerechtigd om zelfs aan glijders den raad te 1 geven zich op eigen houtje te laten bestralen en verschroeien Als §X wisten 1». dat die zonnekuur, door de deskundigen met beleid

en voorzienigheid (meestal plaatselijk!) wordt toegepast, en dan . nog maar uitsluitend bij lijders aan de goedaardiger vormen van Kpdose, zooals huid-, been-, gewrichts- ^kvUes- en klier§lie,culose).en 2». dat men in Leysin reeds ondervonden heeft, dat de'blonden (bij wie zich het tegen ultra-violette stralen be-

. veilioende huid-pigment niet zoo gemakkelijk ontwikkelt) bij deze

Vermagering en

uitputting.

Wie zich aanéén

ander sniecrelt

spiegat •

zacni. .«xm

Onoordeelkundig toegepaste zonnekuren.

meegedeeld wordt, dat door langdurige, onoordeelkundige toepassing van X-sttaleri niet alleen de lymphkliettn, maar óók het beenmerg en de m.lt ernstig beschadigd kunnen worden.

Sluiten