Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet hetzij ten tijde van de aanmelding tot de verzekering verzekeringsplichtig is ingevolge de Invaliditeitswet, hetzij na die aanmelding verzekeringsplichtig wordt, betaalt de premie bij den algemeenen maatregel van bestuur in het tweede lid van artikel 18 bedoeld vastgesteld voor personen van 34 jaar, te betalen voor eene rente van 3 gulden per week en heeft na het bereiken van den 65-jarigen leeftijd recht op eene rente tot dat bedrag.

Art. 27. De artikelen 12, 19, 20, 21, 22 en 23 zijn op de hièrvoren bedoelde verzekeringen van toepassing.

Rente zonder premie.

Art. 28. 1. Ieder Rijksingezetene, die bij het in werking treden van deze wet den leeftijd van 65 jaar heeft bereikt of overschreden en niet in het genot is van eene rente als bedoeld in de artikelen 369 of 370 der Invaliditeitswet of van eene uitkeering, welke hem in de plaats van die rente uit 's Rijks kas is toegekend, heeft behoudens het bepaalde bij artikel 30 recht op eene rente van 3 gulden per week.

2. Is de betrokkene bij het in werking treden van. deze wet geen Nederlander, dan heeft hij geen recht op eene rente, tenzij hij aantoont gedurende de zes jaren, onmiddellijk voorafgaand aan het in werking treden van deze wet, zijn woonplaats of zijn hoofdverblijf binnen het Rijk te hebben gehad.

Art. 29. 1. Voor echtgenooten, die beiden recht op een der renten, bedoeld in de artikelen 26 en 28 dezer wet hebben, ' of die pen van beiden recht op een ouderdomsrente als bedoeld in de artikelen 369, 370 of 373 der Invaliditeitswet hebben, bedraagt de rente voor ieder 2 gulden en 50 cent per week. Wordt

Sluiten