Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krachtens de artikelen 26 ot 28 dezer wet of krachtens de artikelen 369, 370 of 373 der Invaliditeitswet aan een der echtgenooten een rente toegekend na de toekenning eener rente krachtens de artikelen 26 of 28 dezer wet aan den anderen echtgenoot, dan wordt met ingang der laatsttoegekende rente de eerst toegekende rente door het bestuur der Bank verminderd. Wordt het huwelijk gesloten na de toekenning der bedoelde renten aan de echtgenooten, dan wordt de rente door het bestuur der Bank verminderd met ingang van de katenderweek, volgende op die, -waarin het huwelijk gesloten is.

2. De rente van 2 gulden en 50 cent wordt door het bestuur der Bank verhoogd tot 3 gulden:

a. bij het overlijden van den anderen echtgenoot;

b. gedurende den tijd, dat de rente aan den- anderen echtgenoot niet uitgekeerd wordt wegens toepassing van artikel 36 of in het geval-van artikel 16, tweede lid, eerste zinsnede.

* 3. Het bovenstaande vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot eene uitkeering als in artikel 28 bedoeld. 1 Art. 30. Geen recht op rente, bedoeld in artikel 28, heeft hij : f a. die zelf of wiens echtgenoot in de vermogensbelasting is aangeslagen over hét belastingjaar eindigende den 30sten April van het jaar, waarin deze wet in werking treedt;

b. die zelf of wiens echtgenoot over het loopende of voorafgaande belastingjaar in de inkomstenbelasting is aangeslagen naar een inkomen van 1200 gulden of meer ;

c. die hoewel tot arbeid in staat, heeft nagelaten regelmatig door arbeid in

Sluiten