Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of tot eenige zwaardere straf, komt over den tfld, dat hij zijn straf ondergaat of zion door de vlucht aan de tenuitvoerlegging van het vonnis onttrekt, geen rente toe.

(2) Evenzeer komt geen rente toe aan den rentetrekker, die ter beschikking van de Regeering is gesteld, over den tijd, dat h\j in eek Rijksopvoedingsgesticht is geplaatst of zich door de vlucht aan de tenuitvoerlegging van hét bevel tot zoodanige plaatsing onttrekt.

(3) Wij behouden Ons voor, daartoe termen vindend, over de rente, welke aan een rentetrekker zou moeten worden uitgekeerd, indien deze niet verkeerde in een geval als in de eerste twee leden van dit artikel genoemd, ten behoeve van zijn vrouw, zjjn afstammelingen of zijn bloedverwanten in de opgaande linie'te beschikken.

(4) Wij behouden Ons tevens voor om, voor zoover van de bevoegdheid in het vorig Vft.bedoeld, geen gebruik is gemaakt, hem die uit de gevangenis, werkinrichting, tuchtschool of het Rijksopvoedingsgesticht is ontslagen, in het genot te stellen van de rente tot een bedrag, dat de rente over een jaar niet te boven gaat, of de rente tot dat bedrag te zijnen behoeve te doen aanwenden.

Art. 37. Van de renten, toegekend krachtens artikel 369 of artikel 370 der Invaliditeitswet en aanvangende of bereids aangevangen op een dag vóór dien, waarop deze wet in werking treedt, worden, te beginnen met den eersten Dinsdag na laatstbedoelden dag, de termijnen gekweten, uit het Ouderdomsfonds.

Straf- en Slotbepalingen.

Inlichtingen door inspecteurs der registratie en der directe belastingen.

■Aft. 38. li De Inspecteurs of ieder der Inspecteurs der registratie, onderscheidenlijk der directe belastingen, binnen wiens of wier divisie of afdeel ing de

Sluiten