Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen vergen. De opleiding voor de handwerkakte dient te geschieden aan afzonderlijke cursussen welke de onderwijzeressen, die dit wenschen, kunnen volgen onmiddellijk na het verlaten der kweekschool. Wat aan de kweekschool van de handwerken onderwezen wordt, beoogt uitsluitend het aanbrengen van algemeene vaardigheid, terwijl tevens rekening gehouden wordt met het feit, dat in klasse I ook oud-leerlingen van H. B. S. en Lyceum geplaatst worden, die slechts een zeer geringe geoefendheid bezitten.

Daar het einddiploma der kweekschool geen bevoegdheid geeft om in de L. S. les te geven in de N. H., kan de keuze der leerstof voor de kweekschool onafhankelijk van wat op de L. S. onderwezen wordt, geschieden. De zoodoende verkregen algemeene vaardigheid is ook voor haar, die later 't examen N. H. af willen leggen, van groot belang.

Op grond van deze overwegingen zijn wij gekomen tot een leerplan, dat als volgt zou kunnen worden ingericht:

le jaar. Vooroefening in het handnaaien, b.y. naailap van niet te fijne stof, om het hanteeren van de naald te leeren.

Het gebruik der naaimachine leeren en eenvoudige oefeningen; b.v. zoomen van doeken; naaien van een sloop, gedeeltelijk met de machine, gedeeltelijk met de hand. Op dezelfde wijze kinderhemd en kinderbroek.

Gelijktijdig: Eerste oefening in het Engelsch borduren.

2e jaar. Flanel verstellen, voor zoover dit mogelijk is, op de machine.

Bont verstellen met de hand in eenvoudig schortje, dat op de machine genaaid kan worden.

Wit verstellen op de machine. Indien mogelijk praktisch verstellen. Kousen stoppen.

Gelijktijdig: Doorgaan met Engelsch borduren.

3e jaar. Eenvoudige versiering, gebaseerd op de flanelsteek op afgedeelde en onafgedeelde stof, waarbij de leerlingen zelf ook variatie's moeten zoeken.

Idem met stiksteek en platsteek op afgedeelde stof. Leeren partij trekken van een bepaald weefsel bij een versiering, b.v. neteldoek met nopje of a jour-ruitje e. d.

Beginselen van het platsteekborduren, z.g. Duitsch borduursel. Teekeningen zoo mogelijk te maken in de teekenles.

Sluiten