Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wortelvormen of logarithmische berekeningen. Tegen het formalistisch karakter der algebra moet nadrukkelijk gewaarschuwd worden.

Zoo opgevat, kan hetgeen in de term herhaling der algebra is aangegeven, zeer veel vrucht opleveren.

Voor de vlakke meetkunde is dit moeilijker. Toch zou ik wanneer het meerendeel der leerlingen de vlakke meetkunde reeds is door geweest, willen waarschuwen voor een opnieuw doornemen der meetkunde volgens het gewone Euklidische systeem, waarbij nu de vraagstukken nog iets zonderlinger, de stukken waaruit een driehoek geconstrueerd moet worden nog iets onmogelijker worden 'genomen, en nóg eenige formules meer moeten worden onthouden, die ten slotte toch iedereen weer vergeet en die de moeite van het onthouden niet waard zijn en die alle tezamen den leerlingen een zeer verkeerd idee geven van wat wiskunde nu eigenlijk is.

Men zou veel meer een algemeene behandeling kunnen geven in den zin zooals dit gedaan is in het prachtige boek van Paul Tannery, een groot Fransch mathematicus, die zich heeft verwaardigd een schoolboek te schrijven: Les elements de mathématique.

De eenvoudigste goniometrische functie's, sin, cos, tg, worden of bij de leer van de algebra of bij de leer der evenredige lijnen in de meetkunde besproken om deze in de natuurkunde onmiddellijk te kunnen gebruiken. Ook zou besproken kunnen worden in de hoogere klassen de bouw van het Euklidische systeem en de eenvoudigste dingen uit de axiomatiek. Dit laatste zal geheel afhangen van de capaciteiten eener bepaalde klasse.

Daarna zou kunnen volgen de goniometrie,waarbij de nadruk er op gelegd moet worden, dat ook dit vak eenvoudig gehouden moet worden. Niet te veel formules en niet meer „goochelen" met de formules dan noodig is om de leerlingen te brengen tot vaardige toepassing van het geleerde. De formules zijn geen doel in zich zelf.

In het begin alleen werken met directe tafels; eerst later logarithmen. In geen geval goniometrische vergelijkingen.

De stereometrie moet vooral trachten te ontwikkelen het ruimte-inzicht, het vak komt dan ten goede aan de perspectief en de cosmographie, die door de onderwijzers vaak zoo lastig worden gevonden.

Van de beschrijvende meetkunde wordt in aansluiting bij een zeer

Sluiten