Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

perspectievische teekeningen en constructies in de ruimte. In teekening brengen van projecties en doorsneden, netwerken. Graphische voorstellingen in verband daarmede. Iets over het functiebegrip en zijn geometrische voorstellingen.

19. GEZONDHEIDSLEER EN VERBANDLEER.

Derde en vierde klasse, elk 1 les. Kennis van de hygiëne van het kind beneden den 9-jarigen leeftijd. Schoolhygiëne. Vaardigheid in het leggen van eenvoudige verbanden bij 't vóórkomen van kleine ongevallen.

20. BIJBELKENNIS.

Eerste klasse, 1 les. De historische boeken van het oude testament.

Tweede klasse, 1 les. De profeten, in verbinding met de geschiedenis van Israël en Juda en van het Joodsche volk.

Derde klasse, 1 les. Overige oud-testamentische geschriften. De synoptische evangeliën.

Vierde klasse, 1 les. Het Johannes evangelie en de overige nieuwtestamentische geschriften in verband met de antieke cultuur om en achter het nieuwe testament.

21. LICHAAMSOEFENING.

In alle klassen 3 lessen. Hiervan 2 lessen vrije- en orde-oefeningen; de laatste beperkt tot het noodzakelijke met het oog op de klassikale oefeningen. Toestel-oefeningen. Openluchtspel. Verplichte sportieve ontwikkeling onder leiding van den gymnastiekleeraar.

Het hierboven geschetste leerplan is bedoeld als een proeve, hoe zoo'n plan zou kunnen worden ingericht. Een imperatief leerplan, dat voor alle opleidingsscholen zou moeten gelden, is zeker zeer ongewenscht. Men late in dit opzicht aan alle opleidingsscholen de noodige vrijheid van beweging.

Eén vraag moet nu nog nader beantwoord worden, n.1. of de akte A voldoende mag geacht worden voor de a.s. hoofden van bewaarscholen. Dit

Sluiten