Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebracht: de vloer is van zilver; er zijn vier gesloten deuren van schitterend goud; in den wand schitteren juweelen, met zulk een gloed, dat dag en nacht er even klaar schijnen; de zoldering is een bloeiende appelboom, die de vruchten draagt, waarmede de aanstaande bewoners, zich zullen voeden en welke-.hun een eeuwige jeugd verschaffen. Ook in het Visioen van Adamnan, het eerste Iersch-Chris telijk visioen, berust de glorie Van het Eryséum op de afwezigheid van alle aardsche onvolmaaktheid, zoo stoffelijke als geestelijke; klaarheid, kostbare edelgesteenten, muziek; geen sneeuw, geen windgeen donder, geen duisternis, geen koude; geen hoogmoed, valsch, heid, bedrog, godslastering, armoede, ongenade. De Heiligen gehuld' in blanke gewaden, wonen er in een afzonderlijk land, omgeven door een vurigen kring; zfl wachten er het laatste oordeel af,dat hun de plaats zal aanwijzen in Gods stede, van waaruit ze zijne heerlijkheid zullen kunnen aanschouwen. De meeste dezer visioe-" nen zijn ons bekend uit handschriften, die niet hooger opklimmen dan da 11<l° eeuw; doch de inhoud en de taal wijzen heel dikwijls op veel vroegere tijden.

Sluiten