Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Goden, de wacht houdt. In verband met die twee punten, den uitwendigen vorm en de brug, ia Gregorius' verklaring van het hellevuur, die haar stempel gedrukt heeft op de algemeene Christelijke opvatting tot heden toe, van het grootste gewicht. Voor Gregorius is er maar één vuur, dat de zondaars eeuwig pijnigt, doch niet allen op ééne zelfde wijze „Unus quidem est gehennae ignis, sed non una modo omnes - cruciat peccatores" (er is slechts één hellevuur, maar "het pijnigt alle zondaren niet op één en dezelfde wijze). • Deze volzin bevat in zich de kiem van den weelderigen groei der tallooze folteringen in latere visioenen, want het liet den schrijver volkomen vry in het uitdenken van steeds nieuwe, vreeselijker akeligheden. Naast dat vuur bestaat er ook een „ignis purgatorius" (vagevuur), waaruit'de licht bezwaarde zielen kunnen verlost worden vóór het laatste oordeel. Uit dit vuur kunnen de zielen door de gebeden der geloovigen gered worden, wat Gregorius bevestigt door een visioen en door de verklaring van enkele plaatsen uit den Bijbel, voornamelijk van Math. 13/31 en 1. Cor. 3/12. De visioenen, zelf ziet Gregorius aan als teekenen der barmhartigheid Gods, opdat sommigen, die hoorende niet geloofden, ziende zouden vreezen. Dergelijke opvattingen gelden voor gansch de Middeleeuwen, wat ons niet behoeft te verwonderen, als W£ den machtigen invloed nagaan van het werk van Gregorius op zyn tijd, de vereering, die de geloovigen voor hem hadden en de populariteit, die zijne Dialogen in alle eeuwen hebben genoten. De algemeene opzet der visioenen is na hem dezelfde gebleven, met dit verschil, dat men ruimschoots gebruik gemaakt heeft van het onderscheid, dat hy maakte tusschen het eeuwige vuur en zyne verschillende wijzen van toepassing, zoo veel zelfs, dat de. hellestraffen in menig geval den luister des hemels in de schaduw stellen. Ook de bijzonderheden gingen in latere verhalen over; zoo vinden we by Tondalus de brug weer en hare beteekenis, de geesten, die om de ziel strijden, den pelgrim op de brug, de weiden, de bewoners van 't paradijs in 't wit gekleed en in groepen verdeeld, de huizen; en typisch is voorzeker het feit dat een visionaris zich de 9 of 10 eerste

Sluiten