Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vlammende oogen, een stinkend vuur uit den mond en de neusgaten blazend. Zy omringen Drithelm en bedreigen hem met gloeiende tangen; doch juist op dit hacheüjk oogenblik verschijnt op den weg, waarlangs h« gekomen was, een licht als eene ster, de hulp in den nood. zyn gids, die de duivels op de vlucht jaagt. DadeUjk verheft de gids hem in de lucht en brengt hem naar het zuid-oosten, waar hy de" plaats der gelukzaligen bezoekt. Eerst ziet bij voor zich een muur zoo hoog en zoo lang, dat er geen einde aan schynt, en zonder venster of deur. Voor hy het weet, staat hy op den top van den muur. Voor hem strekt zich een veld uit, lachend en aangenaam, zoo vol van welriekende bloemen dat Drithelm onmiddeliyk den stank der hel vergeet. Dit veld wordt bestraald door een licht schoener dan dat der zon. Daar bevinden zich groepen van personen, in 't wit gekleed, en vele zitplaatsen voor.de koren der gelukzaligen. Dit is echter nog de hemel niet: „non hoe est regnum coelorum quod autumas. Daarna ziet hy een tweede veld, waarvan de klaarheid en de geuren die uit het eerste oneindig overtreffen; hy hoopt er in te gaan, maar de gids brengt hem terug op den weg, waarlangs zij gekomen zyn en verklaart hem de pynen. De vallei is de plaats, waar diegenen gereinigd worden, die in onvoldoenden staat van heiligheid gestorven zyn; op den laatsten dag des oordeels zullen zij allen in het ryk der hemelen treden, en zelfs voordien tijd door de gebeden der levenden, de aalmoezen,, het vasten en talrijke missen. De put is de opening der hel, het „os gehennae (mond der hett, waaruit nooit iemand meer te voorschijn komt. In het eerste veld worden de zielen opgenomen van hen, die niet volmaakt genoeg _z«n om dadeiyk in het ryk der hemelen te gaan; zy zullen er intreden op den dag van het laatste oordeel. Diegenen, die volmaakt zyn in woorden, daden en gedachten, worden dadelijk in het zalige oord toegelaten, dat aan het tweede veld grenst. Na die uitleggingen, gevolgd van enkele vermaningen, voelt de ziel zich plotseling weer bezwaard door den last van haar aardsche lichaam en ontwaakt Drithelm uit zyn schyndood. De invloed van de leer .van Gregorius op het visioen van Dnt-

Sluiten