Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aard vonden. Zoo vertelt ons de Pransche geschiedschrijver Froissart

f^ntr^ ^ ymR*tm^M™™<toülemeo*Lille,veTsoonUjk had gezegd, dat hij en een Engelsen ridder den nacht in het hol hadden doorgebracht, maar dat zij den geheelen nacht hadden geslapen: „en dormant ils entrèrent en ymagination trés grandes et songes merveilleux, et veoient, ce leur sembloit, en dormant trop plus de choees que ils n'euissent fait en leurs ch am-

llnUrh ™ , '" T°en Ze d6n vo]eend«° morgen naar buiten g ngen, herinnerden zij zich niets meer van hetgeen z« gezien hadden en hielden het er voor ,que ce soit toute f2tosme/> Op het einde der 15de eeuw werd aan het geloof in de verschijningen een onherstelbare slag toegebracht. Een Hollandsche monnik, .waarschijnlijk uit de buurt van Dordrecht, begaf zich toen naar Lough Derg. on.i de straffen van het vagevuur te zien. Daar

Tn iTIh r?' 6 h6t hem V6el moeite zÖn 'eis te volbrengen. li w aangekomen' k0« hij daarenboven niet het noodige

geld bijeen brengen, om het verlof te krijgen in het hol een nacht te mogen doorbrengen. Eindeüjk laat de prior zich vermurwen en

♦ t f d6lpe bödrage' betreedt onze mo™* het hol. Daar brengt hij den nacht in angst en vreeze door, elk oogenblik verwachtende, dat zfln oogen de gruwelijke straffen der geptTgden

ontgoocheling , erf eindelijk diepe verontwaardiging. De morgen breekt aan en met bitterheid en toorn in het hart verlaat hj de llteTTT' "* onmidd^ tot den paus, ilex

het bevli L ÏT.T 0vertui^nd *• Puiten, dat vanRome ï h6t h01 tG 8luiten en wel °P den feestdag van

St. Patricius Hetgeen gebeurde! Wel duurde deze sluiting niet heel lang Reeds in± 1522 wordt de bul van Alexander VI herrPenen worden de bedevaarten hersteld. Maar in één opzicht was het glanspunt voorbrj. Van verschijningen en visioenen honrt men niet mTer

tzeTvanTer. tTf" *? ^ Boetedoe^ ^ echte™* wezen van het bezoek aan Lough Derg. De Hervorming geeft aan Lough Derg nog een ander karakter: zö maakt de plaats to een brandpunt van lersch-Katholiek-nationaal leven. Het was datom"

Sluiten